Čiastka č. 5/1974 Zb.

Vydaná dňa: 16.04.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
32/1974 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83
33/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi 01.05.1974
34/1974 Zb. Vyhláška federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou se mení vyhláška č. 41/1965 Zb., o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch 16.04.1974
35/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 102/1973 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974 01.05.1974
36/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy 01.05.1974
37/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva 01.05.1974
39/1974 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Lučenci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Fiľakove ako stavebný úrad 16.04.1974