Čiastka č. 37/1971 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
144/1971 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1972 01.01.1972
145/1971 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže 01.01.1972
146/1971 Zb. Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobností národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy 01.01.1972
148/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva 01.01.1972
149/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva 01.01.1972
151/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška NInisterstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku 01.01.1972
152/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave 01.01.1972