Čiastka č. 23/1971 Zb.

Vydaná dňa: 31.08.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou 15.09.1971
80/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach 15.09.1971
81/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe 15.09.1971
82/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave 15.09.1971
83/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva 15.09.1971
84/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry 31.08.1971
85/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou 15.09.1971