Čiastka č. 31/1967 Zb.

Vydaná dňa: 24.08.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
81/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ktorým sa rozširuje pôsobnosť Ministerstva baníctva 24.08.1967
82/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde 01.09.1967
83/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva 24.08.1967
84/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 01.09.1967
85/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb. 01.09.1967
86/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, Štátnej plánovacej komisie, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami. 24.08.1967
87/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež 01.09.1967
88/1967 Zb. Vyhláška Sväzu výrobných družstiev o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev 24.08.1967