Čiastka č. 12/1950 Zb.

Vydaná dňa: 23.03.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1950 Zb. Zákon, ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti 01.01.1950
26/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z času do 31. decembra 1945 23.03.1950
27/1950 Zb. Zákon o štátnej podpore pri živelných pohromách 22.04.1950
28/1950 Zb. Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov 01.12.1949
29/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia 01.10.1948
30/1950 Zb. Nariadenie o prestupoch medzi verejným penzijným zaopatrením a národným (verejnoprávnym) dôchodkovým poistením a o prestupoch vo verejnom penzijnom zaopatrení 01.10.1948