Čiastka č. 80/1949 Zb.

Vydaná dňa: 13.12.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
247/1949 Zb. Zákon o vyznamenaniach a čestných uznaniach 13.12.1949
248/1949 Zb. Zákon o vernostnom prídavku baníkov. 13.12.1949
249/1949 Zb. Zákon o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb. 13.12.1949
250/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon. 01.01.1950
251/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa splnomocňujú ministri financií a národnej obrany, aby niektorým bývalým príjemcom odpočivných a zaopatrovacích platov obnovili nárok na tieto platy. 12.03.1949
252/1949 Zb. Nariadenie o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti 13.12.1949
253/1949 Zb. Nariadenie o zrušení Najvyššieho úradu cenového. 13.12.1949