Čiastka č. 105/1948 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
291/1948 Zb. Zákon o dočasnom vedení štátneho hospodárstva v počiatočnom období roku 1949. 01.01.1949
292/1948 Zb. Zákon o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom. 01.01.1949
293/1948 Zb. Zákon o colných sľavách pre dovoz strojov a prístrojov. 01.01.1949
294/1948 Zb. Zákon o osobitnej dani z úrokov z úsporných vkladov. 01.01.1949
295/1948 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v puncovníctve. 30.12.1948
296/1948 Zb. Vládne nariadenie o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne. 01.01.1949
297/1948 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru. 01.01.1949
298/1948 Zb. Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko. 30.12.1948
299/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa opätovne predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok. 01.01.1949