Oznámenie č. 419/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť do 31.12.2019
Zrušený 443/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.