Zákon č. 162/2014 Z. z.Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 337/2020 Z. z.)

Čiastka 60/2014
Platnosť od 24.06.2014
Účinnosť od 01.12.2020