Nariadenie vlády č. 230/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2013
Platnosť od 22.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013 do14.04.2015
Zrušený 75/2015 Z. z.

OBSAH

230

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 128/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠1b

Úprava podpory z dôvodu nadhodnotenia a umelo vytvorených podmienok

(1) Výška poskytnutej podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d), f) a g) sa upraví podľa osobitného predpisu,3e) ak sa na základe vykonanej kontroly3f) zistí, že žiadateľ najmenej dva po sebe idúce roky

a) neobhospodaroval pôdu uvedenú v žiadosti,

b) uviedol poľnohospodársku kultúru alebo plodinu, ktorá sa nezhoduje so zistenou poľnohospodárskou kultúrou alebo plodinou,

c) nemal pôdu uvedenú v žiadosti v užívaní k 31. máju príslušného roka, alebo

d) nemal viditeľne označené hranice pôdy uvedenej v žiadosti, ak nebola prirodzene ohraničená.

(2) Žiadateľ o podporu podľa § 1 ods. 1 písm. d) až f) sa podľa osobitného predpisu3g) z podpory vylúči, ak sa na základe vykonanej kontroly3f) zistí, že najmenej v dvoch rokoch počas trvania vzťahu nedodržal podmienky uvedené v § 21 písm. f), § 29 ods. 1 písm. a) a d), § 29 ods. 2 písm. a) a c), § 42 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b), § 43 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. a), § 44 písm. c), § 48 písm. d), § 49 písm. d) a k), § 50 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a).

(3) Podpora podľa § 1 ods. 1 písm. c) až f) sa podľa osobitného predpisu3h) neposkytne, ak sa na základe vykonanej kontroly3f) zistí, že žiadateľ pozmenil potvrdenia, certifikáty alebo rozhodnutia orgánov príslušných na ich vydanie na účely získania podpory.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3e až 3h znejú:

3e) Čl. 16 bod 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2011) v platnom znení.

3f) Hlava III nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.

3g) Čl. 18 bod 3 nariadenia (EÚ) č. 65/2011 v platnom znení.

3h) Čl. 4 bod 8 nariadenia (EÚ) č. 65/2011 v platnom znení.“.

2. V § 15 ods. 2 a 6 sa nad slovo „primerane“ umiestňuje odkaz 16a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 65/2011 v platnom znení.“.

3. V § 26 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dodržiava ustanovenia zákona.49a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

49a) Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 52 ods. 1 sa vypúšťajú slová „písm. a) bodu prvého alebo druhého, písm. b) bodu prvého, druhého alebo tretieho, písm. c) bodu prvého, druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho a písm. e) až g)“.

5. V § 62 sa slová „akty Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „záväzné akty Európskej únie“.

6. V nadpise prílohy č. 18 sa slovo „právnych“ nahrádza slovami „právne záväzných“.

7. Príloha č. 18 sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

„12. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2011) v znení

– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 147/2012 z 20. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 48, 21. 2. 2012),

– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 937/2012 z 12. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 280, 13. 10. 2012).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Robert Fico v. r.