Nariadenie vlády č. 228/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

(v znení č. 354/2014 Z. z.)

Čiastka 55/2013
Platnosť od 22.08.2013
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 443/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 277/2015 Z. z. vložil do zákona č. 443/2010 Z. z. nový § 25b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 228/2013 Z. z.