Opatrenie č. 411/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 620/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 156/2010
Platnosť od 29.10.2010
Účinnosť od 01.11.2010 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.

OBSAH

411

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. októbra 2010

ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 620/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 620/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa dopĺňa takto:

1. V § 3 a 4 sa slovo „sú“ nahrádza slovami „je ministerstvo alebo správcovia“.

2. V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „inému nájomcovi ako ministerstvu“.

3. V § 7 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „ministerstva alebo“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.


Daniel Lipšic v. r.