Opatrenie č. 411/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 620/2008 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 156/2010
Platnosť od 29.10.2010
Účinnosť od 01.11.2010 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.

OBSAH