Zákon č. 136/2010 Z. z.Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 56/2012 Z. z.(nepriamo), 251/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 57/2010
Platnosť od 08.04.2010
Účinnosť od 01.09.2012 do31.10.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010 okrem čl. I § 4 ods. 3, čl. V bodu 67 § 66ba ods. 4 písm. b), čl. VI bodu 3 § 11a ods. 1 písm. c) a čl. XVIII bodu 3 § 5d ods. 1 písm. b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.