Zákon č. 476/2008 Z. z.Zákon o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

(v znení č. 136/2010 Z. z., 251/2012 Z. z.(nepriamo), 69/2013 Z. z.)

Čiastka 174/2008
Platnosť od 28.11.2008
Účinnosť od 01.06.2013 do30.11.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 s výnimkou § 5 v čl. I, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2010, a § 4 a § 11 ods. 1 písm. b) v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

476

ZÁKON

zo 4. novembra 2008

o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Tento zákon ustanovuje povinnosti pri používaní energie a požiadavky na efektívnosť pri používaní energie.

§ 2

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) energiou všetky formy komerčne dostupnej energie s výnimkou leteckých palív a ťažkých vykurovacích olejov pre námornú dopravu,

b) využiteľným teplom teplo určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného dopytu po teple alebo po chlade,

c) používaním energie premena, prenos, preprava, distribúcia a spotreba energie,

d) efektívnosťou pri používaní energie efektívne využívanie energetických surovín a energetických médií,

e) energetickou náročnosťou spotreba energie na vyrobenú jednotku pre danú technológiu alebo spotreba energie na poskytnutú službu,

f) energetickou účinnosťou pomer medzi súčtom energetických výstupov a súčtom energetických vstupov procesu,

g) vykurovaním proces odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru zodpovedajúcim technickým zariadením na účely vytvárania tepelnej pohody alebo požadovaných štandardov vnútorného prostredia,

h) energetickým auditom systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie; výstupom z energetického auditu je písomná správa,

i) opatrením na zvýšenie efektívnosti pri používaní energie činnosť, v dôsledku ktorej dochádza k overiteľnému a merateľnému alebo odhadnuteľnému zvýšeniu energetickej účinnosti alebo zníženiu energetickej náročnosti,

j) celkovou ročnou spotrebou energie súčet všetkých foriem energie na všetkých odberných miestach evidovaných pod spoločným identifikačným číslom podľa jednotnej štatistickej klasifikácie,

k) montážnou prístupnosťou možnosť nainštalovať tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody bez zásahov do stavebnej konštrukcie.

(2) Spotrebiteľom energie sa rozumie koncový odberateľ energie, ktorý nakupuje energiu pre vlastnú spotrebu.

(3) Obchodnou energetickou spoločnosťou sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nakupuje energiu na účely ďalšieho predaja bez jej premeny na inú formu energie alebo po jej premene na inú formu energie.

§ 3

Koncepcia a akčné plány efektívnosti pri používaní energie

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

a) vypracúva koncepciu efektívnosti pri používaní energie (ďalej len „koncepcia“) minimálne na obdobie desať rokov v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,

b) vyhodnocuje plnenie cieľov koncepcie každých päť rokov a predkladá návrhy na jej zmeny a doplnenie,

c) vypracúva raz za tri roky akčný plán efektívnosti pri používaní energie, ktorý obsahuje

1. cieľ úspor energie v Slovenskej republike a opatrenia na jeho dosiahnutie na obdobie troch po sebe nasledujúcich rokov,

2. analýzu a hodnotenie prijatých opatrení,

3. návrh nových opatrení na dosiahnutie cieľa úspor energie,

4. informácie pre občanov a obchodné spoločnosti o vzorovej úlohe a činnostiach verejného sektora,

5. spôsoby dosiahnutia energetickej účinnosti, finančné a právne nástroje na dosiahnutie národného indikatívneho cieľa úspor energie,

d) hodnotí raz ročne plnenie akčného plánu efektívnosti pri používaní energie.

(2) Vyšší územný celok spolupracuje pri vypracovaní a hodnotení akčného plánu efektívnosti pri používaní energie.

(3) Koncepciu a akčný plán efektívnosti pri používaní energie schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 4

Zdroje energie

(1) Výrobca elektriny1) a výrobca tepla2) je povinný zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla prevádzkovať, rekonštruovať a budovať s energetickou účinnosťou premeny energie, ktorú ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Výrobca elektriny1) je povinný pri budovaní nového zariadenia na výrobu elektriny alebo pri rekonštrukcii existujúceho zariadenia na výrobu elektriny preukázať energetickým auditom možnosť dodávky využiteľného tepla

a) prostredníctvom spaľovacích motorov s výkonom zdroja 1 MWe a viac,

b) prostredníctvom spaľovacích turbín s výkonom zdroja 2 MWe a viac,

c) na základe iných tepelných procesov s celkovým výkonom zdroja 10 MWe a viac.

§ 5

Hodnotenie prenosu, prepravy, distribúcie a rozvodu

(1) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy3) a prevádzkovateľ distribučnej sústavy4) sleduje a vyhodnocuje energetickú účinnosť prenosu a distribúcie elektriny.

(2) Prevádzkovateľ prepravnej siete5) a prevádzkovateľ distribučnej siete6) sleduje a vyhodnocuje energetickú náročnosť prepravy a distribúcie plynu.

(3) Prevádzkovateľ potrubia na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovateľ potrubí na prepravu ropy7) sleduje a vyhodnocuje energetickú náročnosť prepravy pohonných látok alebo ropy.

(4) Prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla8) sleduje a vyhodnocuje energetickú účinnosť rozvodu tepla.

(5) Prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie9) sleduje a vyhodnocuje energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov a prevádzky verejných kanalizácií.

(6) Prevádzkovatelia podľa odsekov 1 až 5 zašlú do 31. marca výsledky svojho hodnotenia za predchádzajúci kalendárny rok prevádzkovateľovi monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie (ďalej len „prevádzkovateľ monitorovacieho systému“), zverejnia ich na svojej internetovej adrese alebo požiadajú o ich zverejnenie prevádzkovateľa monitorovacieho systému.

(7) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu

a) energetickej účinnosti prenosu a distribúcie elektriny,

b) energetickej náročnosti prepravy a distribúcie plynu, prepravy pohonných látok alebo ropy,

c) energetickej účinnosti rozvodu tepla,

d) energetickej náročnosti prevádzky verejných vodovodov a prevádzky verejných kanalizácií.

§ 6

Povinnosti pri spotrebe energie v budovách

(1) Vlastník veľkej budovy, ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 1 000 m2 (ďalej len „veľká budova“),

a) s ústredným teplovodným vykurovaním je povinný

1. zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove,

2. vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb,

b) s centrálnou prípravou teplej vody je povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody,

c) je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho systému požiada,

d) je povinný zabezpečiť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

(2) Povinnosti podľa odseku 1 môže vlastník veľkej budovy previesť zmluvou na správcu.

(3) Za splnenie povinnosti v odseku 1 v bytovom dome zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa osobitného predpisu.11)

(4) Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na vlastníkov priemyselných stavieb, dielní, budov slúžiacich pre poľnohospodársku výrobu a vybraných budov podľa osobitného predpisu.12)

§ 7

Požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody v budovách

(1) Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Tepelná izolácia sa na rozvody tepla a teplej vody nemusí použiť, ak

a) sú rozvody tepla projektom určené na vykurovanie, prípadne temperovanie priestoru,

b) mohla by byť obmedzená funkčnosť armatúr,

c) treba dochladiť teplonosnú látku pod určenú teplotu,

d) nie je zabezpečená montážna prístupnosť.

§ 8

Energetický audit

(1) Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom prvýkrát v lehote podľa prílohy č. 1 alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky.

(2) Lehoty hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a v pôdohospodárstve a prepočítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku sú uvedené v prílohe č. 1. Do celkovej spotreby energie sa nezapočíta spotreba energie pre motorové vozidlo a zvláštne motorové vozidlo.13)

(3) Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný aktualizovať energetickú náročnosť energetickým auditom raz za päť rokov.

(4) Energetický audit podľa odseku 1 a § 4 ods. 2 vykonáva energetický audítor.

(5) Energetický audit môže vykonať aj osoba iného členského štátu Európskej únie, ak je držiteľom oprávnenia na výkon činnosti energetického audítora podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie.

(6) Postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(7) Energetická certifikácia budovy podľa osobitného predpisu14) sa považuje za energetický audit podľa tohto zákona.

(8) Spotrebiteľ energie v priemysle, spotrebiteľ energie v pôdohospodárstve a výrobca elektriny je povinný na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu podľa odseku 6 poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému na obdobie troch mesiacov.

§ 9

Energetický audítor

(1) Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname energetických audítorov. Zoznam energetických audítorov vedie a na svojej internetovej adrese zverejňuje ministerstvo. Ak žiadateľ splnil podmienky podľa odseku 3, ministerstvo zapíše žiadateľa do zoznamu energetických audítorov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a vydá energetickému audítorovi osvedčenie o zápise do zoznamu energetických audítorov do 15 dní odo dňa zápisu. Ak žiadateľ o zápis do zoznamu energetických audítorov splnil podmienky podľa odseku 3 a ministerstvo ho v lehote 30 dní nezapísalo do zoznamu energetických audítorov alebo nezamietlo žiadosť o zápis do zoznamu energetických audítorov, zápis sa považuje za vykonaný a potvrdenie o prijatí žiadosti o zápis do zoznamu energetických audítorov sa považuje za osvedčenie o zápise do zoznamu energetických audítorov až do vydania tohto osvedčenia.

(2) Činnosť energetického audítora možno vykonávať v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo ako podnikanie podľa osobitného predpisu.14a)

(3) Podmienkami na zápis do zoznamu energetických audítorov sú:

a) podanie žiadosti o zápis do zoznamu energetických audítorov ministerstvu,

b) ukončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania, ekonomického zamerania alebo prírodovedného smeru so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu,

c) odborná prax v oblasti energetického poradenstva alebo technicko-ekonomických analýz pri používaní energie

1. štyri roky pri ukončení vysokoškolského vzdelania prvého stupňa,

2. tri roky pri ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

d) úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora (ďalej len „skúška odbornej spôsobilosti“).

(4) Žiadosť o zápis do zoznamu energetických audítorov obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) dátum narodenia,

c) adresu bydliska,

d) adresu zamestnávateľa, ak je žiadateľom zamestnanec,

e) prílohu, ktorú tvoria doklady podľa odsekov 5 až 8.

(5) Vzdelanie sa preukazuje kópiou dokladov o ukončení vysokoškolského vzdelania.

(6) Odborná prax sa preukazuje kópiou dokladov o odbornej praxi. Doklad o odbornej praxi môže žiadateľ nahradiť čestným prehlásením.

(7) Úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Skúšky odbornej spôsobilosti vykonáva a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva organizácia určená ministerstvom.

(8) Za osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 7 sa považuje aj doklad o absolvovaní kurzu „Energetický audítor“, vydaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a jej právnymi predchodcami.

(9) Energetický audítor je povinný zúčastniť sa raz za tri roky aktualizačnej odbornej prípravy, ktorú vykonáva organizácia určená ministerstvom. Prvýkrát sa zúčastní aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr do troch rokov odo dňa zápisu do zoznamu energetických audítorov.

(10) Energetický audítor je povinný každoročne do 31. marca zaslať súbor údajov z ním vykonaných energetických auditov za predchádzajúci kalendárny rok prevádzkovateľovi monitorovacieho systému.

(11) Ministerstvo vyčiarkne energetického audítora zo zoznamu energetických audítorov, ak

a) audítor písomne o to požiadal,

b) navrhol to orgán dozoru podľa § 13 ods. 1 písm. d) a bolo preukázané, že energetický audítor

1. prestal spĺňať podmienky na zapísanie do zoznamu energetických audítorov podľa odseku 3,

2. nezúčastňuje sa aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 9,

3. pri výkone energetického auditu nedodržiava ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 8 ods. 6,

c) audítor zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

(12) Ministerstvo zapíše fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu energetických audítorov podľa odseku 11 písm. b) druhého bodu alebo tretieho bodu, do zoznamu energetických audítorov po úspešnom opätovnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti.

(13) Obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti, zriadenie a činnosť skúšobnej komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky, spôsob vyhodnotenia skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 10

Energetická služba

Energetická služba je služba na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie a dosiahnutie hmotného prospechu alebo inej výhody pre zmluvné strany, ktorú poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ na základe zmluvy o

a) spracovaní energetických analýz a energetických auditov,

b) návrhu projektu zameraného na efektívnosť pri používaní energie a jeho realizácii,

c) prevádzke a údržbe energetických zariadení,

d) monitorovaní a hodnotení spotreby energie,

e) zabezpečení palív a energie na účel poskytovania výkonov najmä v oblasti kvality vnútornej klímy v budovách, osvetlenia a prevádzky zariadení, ktoré spotrebúvajú energiu,

f) dodávke energetických zariadení.

§ 11

Monitorovanie efektívnosti pri používaní energie, poskytovanie a spracovanie údajov

(1) Sledovať, vyhodnocovať a každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok sú povinné

a) ústredné orgány štátnej správy a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti s výnimkou orgánov štátnej správy podľa § 12,

b) obce a vyššie územné celky.15)

(2) Obchodná energetická spoločnosť s výnimkou obchodnej energetickej spoločnosti, ktorá predáva menej ako ekvivalent 30 GWh energie za rok alebo zamestnáva menej ako päť osôb alebo ktorej ročný obrat alebo ročná súvaha neprekračuje 1 milión EUR, zašle do 31. marca prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o svojich odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie a ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok. Podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) Obchodná energetická spoločnosť a dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi,16) predkladajú spotrebiteľom energie prehľadným spôsobom v účtoch, zmluvách a potvrdeniach informácie o

a) súčasnej skutočnej cene energie a skutočnej spotrebe energie,

b) súčasnej spotrebe energie spotrebiteľa a spotrebe za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, pokiaľ je to možné v grafickej podobe,

c) spotrebe energie v porovnaní s priemernou, normalizovanou alebo referenčnou spotrebou energie v rovnakej skupine spotrebiteľov,

d) kontaktných údajoch organizácií, ktoré poskytujú informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie efektívnosti pri používaní energie, o priemerných, normalizovaných alebo referenčných spotrebách energie rôznych skupín spotrebiteľov a technických špecifikáciách zariadení využívajúcich energiu.

(4) Ministerstvo určí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá

a) zabezpečuje prevádzku monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie,

b) zverejňuje na svojej internetovej adrese výsledky hodnotenia prevádzkovateľov podľa § 5 ods. 6,

c) vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 7,

d) vykonáva aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 9 ods. 9,

e) vyhodnocuje súbory údajov zaslané energetickými audítormi podľa § 9 ods. 10,

f) sleduje, vyhodnocuje a zverejňuje údaje o efektívnosti pri používaní energie v jednotlivých sektoroch,

g) zverejňuje návrh zmlúv o poskytnutí energetickej služby,

h) vypracúva usmernenia o efektívnosti pri používaní energie, ktoré môžu slúžiť pri udeľovaní verejných zákaziek ako hodnotiace kritérium z hľadiska environmentálnej charakteristiky alebo efektívnosti prevádzkových nákladov,

i) navrhuje dobrovoľné dohody a iné trhovo orientované systémy zamerané na efektívnosť pri používaní energie,

j) zabezpečuje výmenu informácií vo verejnej správe o najlepších postupoch v oblasti efektívnosti pri používaní energie,

k) spolupracuje s Európskou komisiou pri výmene informácií o najlepších postupoch v oblasti efektívnosti pri používaní energie,

l) zverejňuje prípustné opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, všeobecný rámec na meranie a overovanie úspor energie,

m) vydáva zoznam vhodných opatrení z hľadiska energetickej účinnosti pri verejnom obstarávaní,

n) vypracúva vzory zmlúv o poskytnutí energetických služieb a použití finančných nástrojov na dosiahnutie úspor energie.

§ 12

Ochrana zvláštnych záujmov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ozbrojené sily Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor a Slovenská informačná služba sledujú, vyhodnocujú a do 31. marca zašlú prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje o svojej celkovej spotrebe energie a o celkovej spotrebe energie organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ak tieto nepodliehajú ochrane podľa osobitného predpisu.17)

§ 13

Dozor

(1) Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“),18) ktorá

a) kontroluje dodržiavanie zákona,

b) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie,

c) prejednáva správne delikty a priestupok,

d) predkladá ministerstvu návrh na vyčiarknutie audítora zo zoznamu energetických audítorov.

(2) Dozor nad dodržiavaním tohto zákona v zariadeniach slúžiacich na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu a v objektoch a zariadeniach v pôsobnosti subjektov podľa § 12 vykonávajú inšpektori ustanovení podľa osobitných predpisov.18)

§ 14

Správne delikty a priestupok

(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá ako

a) výrobca podľa § 4 ods. 1 pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla nedodrží energetickú účinnosť premeny energie ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom,

b) výrobca podľa § 4 ods. 2 pri budovaní nového zariadenia na výrobu elektriny alebo pri rekonštrukcii existujúceho zariadenia na výrobu elektriny energetickým auditom nepreukáže možnosť dodávky využiteľného tepla,

c) prevádzkovateľ podľa § 5 ods. 1 až 5 nevyhodnotí energetickú účinnosť, energetickú náročnosť alebo nezašle výsledky hodnotenia do 31. marca prevádzkovateľovi monitorovacieho systému a nezverejní ich na svojej internetovej adrese alebo nepožiada o ich zverejnenie podľa § 5 ods. 6,

d) vlastník veľkej budovy podľa § 6 ods. 1 alebo správca veľkej budovy podľa § 6 ods. 2

1. nezabezpečí hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v budove,

2. nevybaví sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb,

3. nezabezpečí rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou,

4. neposkytne prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho systému požiada,

e) spotrebiteľ energie podľa § 8 ods. 1 v priemysle a v pôdohospodárstve, ktorý nevyhodnotí energetickú náročnosť výroby energetickým auditom podľa § 8 ods. 1 alebo ktorý neopakuje hodnotenie energetickej náročnosti výroby raz za päť rokov podľa § 8 ods. 3,

f) energetický audítor, ktorý nezašle súbor údajov z ním vykonaných energetických auditov podľa § 9 ods. 10,

g) obchodná energetická spoločnosť, ktorá nezašle súbor údajov o svojich odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie a ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 11 ods. 2.

(2) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá ako vlastník veľkej budovy podľa § 6 ods. 1

a) nezabezpečí hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v budove,

b) nevybaví sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb,

c) nezabezpečí rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou,

d) neposkytne prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho systému požiada.

(3) Na priestupok a jeho prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 15

Pokuty

(1) Inšpekcia uloží za správny delikt pokutu

a) podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) a g) od 200 eur do 20 000 eur,

b) podľa § 14 ods. 1 písm. c) od 200 eur do 3 000 eur,

c) podľa § 14 ods. 1 písm. d) od 200 eur do 8 000 eur,

d) podľa § 14 ods. 1 písm. f) od 200 eur do 2 000 eur,

e) podľa § 14 ods. 1 písm. e) od 200 eur do 30 000 eur.

(2) Inšpekcia uloží za priestupok pokutu od 200 eur do 2 000 eur.

(3) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť konania, spôsob spáchania správneho deliktu alebo priestupku, jeho trvanie, následky a opakovanie.

(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď inšpekcia zistila správny delikt alebo priestupok podľa § 14, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k správnemu deliktu alebo priestupku došlo.

(5) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 16

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 17

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) indikatívny cieľ úspor energie a metódu jeho výpočtu,

b) meranie a výpočty úspor energie a ich normalizáciu.

(2) Plnenie cieľov koncepcie predloží ministerstvo na schválenie vláde do 31. decembra 2012.

(3) Ministerstvo predloží akčný plán efektívnosti pri používaní energie na schválenie vláde do 30. apríla 2011.

(4) Povinnosti podľa § 6 ods. 1 je vlastník veľkej budovy alebo správca veľkej budovy podľa § 6 ods. 2 povinný splniť do 31. decembra 2015. Ak vlastník veľkej budovy alebo správca veľkej budovy podľa § 6 ods. 2 realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje tento zákon alebo vymení rozvody tepla a teplej vody po dobe životnosti, je povinný splniť povinnosti podľa § 6 ods. 1 do 31. decembra 2017.

§ 17a

Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti energetického audítora, postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu energetických audítorov, rozhodovanie o zápise do zoznamu energetických audítorov a výkon dozoru nad energetickými audítormi, podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,19) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 18

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


Čl. II

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Odborne spôsobilá osoba podľa § 6 vypracuje pre vlastníka budovy energetický certifikát a jeho kópiu doručí ministerstvu.“.

2. V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a podrobnosti o evidovaní a vyhodnocovaní energetických certifikátov budov“.

3. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ministerstvo alebo ním určená organizácia eviduje kópie energetických certifikátov, vyhodnocuje ich a výsledky podľa jednotlivých kategórií budov za kalendárny rok doručí do 31. marca nasledujúceho roku prevádzkovateľovi monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie.“.


Čl. IV.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 s výnimkou § 5 v čl. I, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2010, a § 4 a § 11 ods. 1 písm. b) v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 476/2008 Z. z.

Lehoty prvého hodnotenia energetickej náročnosti v priemysle a pôdohospodárstve

spotrebiteľ energiecelková ročná spotreba energie
(priemer za tri roky)
[MWh]
lehota hodnotenia
priemyselod 5 500 do 20 000do 31. decembra 2011
nad 20 000do 31. decembra 2013
pôdohospodárstvood 2 500 do 10 000do 31. decembra 2011
nad 10 000do 31. decembra 2013

prepočítavacie koeficienty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke

Prepočítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku1)

Druh a množstvo produktumnožstvojednotkaVýhrevnosť/prepočítavací koeficient
MWhGJ
zemný plyn1tis. mN39,52234,278
skvapalnený zemný plyn1t12,55345,19
čierne uhlie1t4,778 – 8,52819 – 30,7
koks čiernouhoľný1t7,361 – 7,91726,5 – 28,5
hnedé uhlie1t2,917 – 5,83310,5 – 21
hnedouhoľné brikety1t5,55620
lignit1t1,556 – 2,9175,6 – 10,5
rašelina1t2,167 – 3,8337,8 – 13,8
rašelinové brikety1t4,444 – 5,27816 – 19
ťažký vykurovací olej1t11,11140
ľahký vykurovací olej1t11,75042,3
benzín motorový1t12,22244
nafta motorová1t11,66342
skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG)1t12,77846
drevo (vlhkosť 25 %)1t3,83313,5
drevené pelety/brikety1t4,66716,8
získané teplo1GJ0,2781
elektrina1MWh13,6

Príloha č. 2 k zákonu č. 476/2008 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006) v znení nariadenia (ES) č. 1137/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

Poznámky pod čiarou

1) § 3 písm. b) bod 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.

3) § 3 písm. b) bod 2 zákona č. 251/2012 Z. z.

4) § 3 písm. b) bod 3 zákona č. 251/2012 Z. z.

5) § 3 písm. c) bod 4 zákona č. 251/2012 Z. z.

6) § 3 písm. c) bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z.

7) § 84 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z.

8) § 2 písm. m) zákona č. 657/2004 Z. z.

9) § 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

10) § 2 ods. 8 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13) § 2 ods. 2 písm. l) a aa) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

14a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

15) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) § 16 zákona č. 657/2004 Z. z.

17) § 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18) § 89 zákona č. 251/2012 Z. z.

19) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1) Ak je to opodstatnené, je možné použiť hodnoty výhrevnosti uvedené dodávateľom príslušného produktu.