Čiastka č. 36/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 13.03.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2009
88/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii 13.03.2009
89/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty 13.03.2009
90/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností