Nariadenie vlády č. 577/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 428/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t

Čiastka 195/2009
Platnosť od 24.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010

577

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky,

z 9. decembra 2009,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 428/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 428/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t.


§ 2

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 577/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 07/zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) a 2006/103/ES z 20. novembra 2006.