Opatrenie č. 458/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Čiastka 160/2009
Platnosť od 13.11.2009
Účinnosť od 15.11.2009

OBSAH