Nariadenie vlády č. 385/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách

Čiastka 139/2009
Platnosť od 08.10.2009 do31.10.2014
Účinnosť od 16.10.2009 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

385

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. septembra 2009

o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.

§ 2

Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidiel musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu predkladá výrobca.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 musí byť priložený informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.

(3) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel.

(4) Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu sa udelí,3) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu sa vydá podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 a jeho dodatku prílohy I smernice.

(6) Každému schválenému typu vozidla sa pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;4) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(7) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.5)

(8) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby vozidla sa prijímajú podľa osobitného predpisu.6) Špecifické opatrenia týkajúce sa testov, ktoré sa musia vykonať, sú ustanovené v prílohe č. 9 k predpisu EHK č. 48.7)

(9) O zmene ktorejkoľvek z častí alebo charakteristík vozidla vzhľadom na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, je výrobca povinný informovať typový schvaľovací úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov so zmeneným typom vozidla a vystavenie nového protokolu o testoch;8) ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády nie sú splnené, vozidlo neschváli.

(10) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla9) pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.

§ 4

Nemožno zamietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 5

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla nemožno zamietnuť z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak sú splnené technické požiadavky podľa predpisov účinných do 15. októbra 2009, a to pre nový typ vozidla

a) kategórií M1 a N1 do 6. februára 2011,

b) ostatných kategórií do 6. augusta 2012.

(2) Nemožno zamietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak sú splnené požiadavky podľa predpisov účinných do 15. októbra 2009, a to pre vozidlá

a) kategórií M1 a N1 do 6. februára 2011,

b) ostatných kategórií do 6. augusta 2012.

§ 6

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla sa zamietne z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, a to pre nový typ vozidla

a) kategórií M1 a N1 od 7. februára 2011,

b) ostatných kategórií od 7. augusta 2012.

(2) Osvedčenie o zhode COC vystavené pre nové vozidlá sa považuje za neplatné od 10. júla 2011 z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak nie sú splnené požiadavky podľa predpisov účinných do 15. októbra 2009, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 8

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2008 Z. z.

§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 16. októbra 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 385/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3) v znení smernice Komisie 80/233/EHS z 21. novembra 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6), smernice Komisie 82/244/EHS zo 17. marca 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6), smernice Rady 83/276/EHS z 26. mája 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7), smernice Komisie 84/8/EHS zo 14. decembra 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7), smernice Komisie 89/278/EHS z 28. marca 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9), smernice Komisie 91/663/EHS z 10. decembra 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11), smernice Komisie 97/28/ES z 11. júna 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 19), smernice Komisie 2007/35/ES z 18. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 157, 19. 6. 2007) a smernice Komisie 2008/89/ES z 24. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 257, 25. 9. 2008).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.

2) § 5 ods. 9 a 20, § 6 ods. 6 a 10 a § 7 ods. 7 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 7 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

5) § 17 až 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

6) § 13 až 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

7) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).

8) § 9 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.