Vyhláška č. 648/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

(v znení č. 159/2009 Z. z., 226/2012 Z. z.)

Čiastka 214/2008
Platnosť od 31.12.2008
Účinnosť od 15.08.2012 do31.07.2017
Zrušený 192/2017 Z. z.

648

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. decembra 2008

o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje rozhodnutia, opatrenia a úkony trestného konania, ktoré je oprávnený vykonávať príslušník Policajného zboru, ktorý nie je vyšetrovateľom Policajného zboru alebo povereným príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní.

§ 2

Rozhodnutia

(1) Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5 vydať príkaz na

a) odňatie veci podľa § 91 ods. 1 Trestného poriadku,

b) odňatie veci podľa § 91 ods. 3 Trestného poriadku,

c) prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 101 ods. 1 Trestného poriadku,

d) osobnú prehliadku podľa § 102 ods. 1 Trestného poriadku,

e) zadržanie zásielok podľa § 108 ods. 3 Trestného poriadku,

f) zámenu obsahu zásielok podľa § 110 ods. 1 Trestného poriadku.

(2) Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5 vydať uznesenie o

a) uložení poriadkovej pokuty podľa § 70 ods. 1 Trestného poriadku,

b) vrátení veci alebo o uložení veci do úschovy podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku,

c) odovzdaní veci na predaj podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,

d) zničení veci podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,

e) pribratí znalca podľa § 142 ods. 1 Trestného poriadku,

f) pribratí znaleckej organizácie podľa § 143 ods. 1 Trestného poriadku,

g) nariadení prehliadky a pitvy mŕtvoly podľa § 156 ods. 1 Trestného poriadku,

h) oprave uznesenia podľa § 174 ods. 1 v spojení s § 180 Trestného poriadku,

i) začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, ak osobne vykonal zaisťovací úkon, neopakovateľný úkon alebo neodkladný úkon podľa § 4 písm. a), b), c), i), j), k), l), m) alebo q).

§ 3

Opatrenia

Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5

a) pribrať do konania tlmočníka podľa § 28 ods. 1 Trestného poriadku,

b) pribrať do konania prekladateľa podľa § 28 ods. 3 Trestného poriadku,

c) predvolať svedka a požiadať o jeho predvedenie podľa § 128 Trestného poriadku,

d) vyžiadať odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 2 Trestného poriadku.

§ 4

Úkony

Policajt je oprávnený v rozsahu podľa § 5

a) zadržať podozrivého podľa § 85 ods. 1 Trestného poriadku,

b) zaistiť na účely trestného konania vec dôležitú pre trestné konanie podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku,

c) odňať vec podľa § 91 ods. 2 Trestného poriadku,

d) prevziať vec podľa § 92 Trestného poriadku,

e) vrátiť vec alebo uložiť vec do úschovy na základe uznesenia podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku,

f) odovzdať vec na predaj na základe uznesenia podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,

g) vydať vec obvinenému na základe uznesenia podľa § 98 ods. 2 Trestného poriadku,

h) zničiť vec na základe uznesenia podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,

i) vykonať osobnú prehliadku podľa § 99 ods. 3 Trestného poriadku,

j) vykonať osobnú prehliadku podľa § 99 ods. 4 Trestného poriadku,

k) vykonať na základe príkazu domovú prehliadku podľa § 100 ods. 2 Trestného poriadku, prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 101 ods. 2 Trestného poriadku a osobnú prehliadku podľa § 102 ods. 2 Trestného poriadku,

l) vykonať prehliadku iných priestorov alebo pozemkov podľa § 101 ods. 3 Trestného poriadku,

m) vykonať osobnú prehliadku podľa § 102 ods. 4 Trestného poriadku,

n) vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok podľa § 103 Trestného poriadku,

o) otvoriť zásielku podľa § 109 ods. 1 Trestného poriadku,

p) vykonať výsluch svedka podľa § 131 až 139 Trestného poriadku k okolnostiam, ktoré súvisia s vykonanými zaisťovacími úkonmi, neopakovateľnými úkonmi alebo neodkladnými úkonmi podľa písmena a), b), c), i), j), k), l), m) alebo q),

q) vykonať obhliadku podľa § 154 ods. 1 Trestného poriadku,

r) vykonať prehliadku tela podľa § 155 ods. 1 Trestného poriadku,

s) vykonať odber biologického materiálu podľa § 155 ods. 2 Trestného poriadku,

t) vykonať úkony na zistenie totožnosti osoby podľa § 155 ods. 5 Trestného poriadku,

u) vykonať vyšetrovací pokus podľa § 157 ods. 1 Trestného poriadku,

v) vykonať previerku výpovede na mieste činu podľa § 158 ods. 1 Trestného poriadku,

w) vykonať hlasovú skúšku podľa § 160 Trestného poriadku,

x) prijať trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku,

y) doplniť trestné oznámenie a vypočuť osobu, ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypočuť k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku,

z) vyhľadať a zabezpečiť dôkazy, aby mohli byť vykonané v ďalšom konaní podľa § 203 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.

§ 5

Rozsah vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov

(1) Policajt služby kriminálnej polície, inšpekčnej služby a služby finančnej polície môže vydávať rozhodnutia podľa § 2 a vykonávať opatrenia a úkony podľa § 3 a 4.

(2) Policajt služby poriadkovej polície, služby železničnej polície a služby dopravnej polície môže vydávať rozhodnutia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2 písm. a) až d), h) a i), vykonávať opatrenia podľa § 3 a vykonávať úkony podľa § 4 písm. a) až n), p) až t), v), x) až z).

(3) Policajt služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície môže vydávať rozhodnutia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 2 písm. a) až d), h) a i), vykonávať opatrenia podľa § 3 a vykonávať úkony podľa § 4 písm. a) až t), v), x) až z).


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.


Robert Kaliňák v. r.