Vyhláška č. 226/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z.

Čiastka 57/2012
Platnosť od 07.08.2012
Účinnosť od 15.08.2012 do31.07.2017
Zrušený 192/2017 Z. z.

OBSAH

226

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 25. júla 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písm. t) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

2. V § 5 ods. 2 sa za slová „poriadkovej polície“ vkladá čiarka a slová „služby železničnej polície“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2012.


Robert Kaliňák v. r.