Vyhláška č. 192/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

(v znení č. 196/2017 Z. z.)

Platnosť od 18.07.2017
Účinnosť od 01.08.2017

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. júla 2017

o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Príslušník Policajného zboru zaradený v službe kriminálnej polície, službe finančnej polície, službe poriadkovej polície, službe dopravnej polície, službe železničnej polície, službe hraničnej a cudzineckej polície a inšpekčnej službe (ďalej len „policajt“) je oprávnený vydať uznesenie o

a) začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, ak vykonal úkon podľa § 3 písm. a) alebo písm. g),

b) oprave uznesenia podľa § 174 ods. 1 v spojení s § 180 Trestného poriadku.

§ 2

Policajt je oprávnený

a) pribrať do konania tlmočníka podľa § 28 ods. 1 Trestného poriadku,

b) pribrať do konania prekladateľa podľa § 28 ods. 4 Trestného poriadku,

c) predvolať svedka a požiadať o jeho predvedenie podľa § 128 Trestného poriadku,

d) vyžiadať odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 2 Trestného poriadku.

§ 3

Policajt je oprávnený

a) zaistiť na účely trestného konania vec dôležitú pre trestné konanie podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku,

b) prevziať vec podľa § 92 Trestného poriadku,

c) vrátiť vec alebo uložiť vec do úschovy na základe uznesenia podľa § 97 ods. 1 Trestného poriadku,

d) odovzdať vec na predaj na základe uznesenia podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,

e) vydať vec obvinenému na základe uznesenia podľa § 98 ods. 2 Trestného poriadku,

f) zničiť vec na základe uznesenia podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,

g) vykonať obhliadku podľa § 154 ods. 1 Trestného poriadku,

h) vykonať prehliadku tela podľa § 155 ods. 1 Trestného poriadku,

i) vykonať odber biologického materiálu podľa § 155 ods. 2 Trestného poriadku,

j) vykonať úkony na zistenie totožnosti osoby podľa § 155 ods. 5 Trestného poriadku,

k) prijať trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku,

l) vyhľadať a zabezpečiť dôkazy, aby mohli byť vykonané v ďalšom konaní podľa § 203 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z. a vyhlášky č. 226/2012 Z. z.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2017.


Robert Kaliňák v. r.