Vyhláška č. 159/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Čiastka 60/2009
Platnosť od 30.04.2009
Účinnosť od 01.05.2009 do31.07.2017
Zrušený 192/2017 Z. z.

OBSAH

159

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. apríla 2009,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní sa mení takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. i) sa slová „s) alebo t)“ nahrádzajú slovami „l), m) alebo q)“.

2. V § 4 písm. p) sa slová „s) alebo t)“ nahrádzajú slovami „l), m) alebo q)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.


Robert Kaliňák v. r.