Výnos č. 550/2008 Z. z.Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík v znení výnosu č. 207-2006/03902

Čiastka 194/2008
Platnosť od 13.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

550

VÝNOS

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 26. novembra 2008,

ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík v znení výnosu č. 207-2006/03902

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík (oznámenie č. 498/2005 Z. z.) v znení výnosu č. 207-2006/03902 (oznámenie č. 658/2006 Z. z.) sa mení takto:

1. V § 4 ods. 1 sa slová „21 000 Sk“ nahrádzajú slovami „697,07 eura“.

2. V § 4a ods. 1 a 2 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.


Čl. II

Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Kaliňák v. r.