Vyhláška č. 440/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

(v znení č. 466/2013 Z. z.)

Čiastka 161/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 01.01.2014