Zákon č. 264/2008 Z. z.Zákon o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 106/2008
Platnosť od 19.07.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem čl. I § 7 až 9, § 12, § 13, § 14 ods. 1, 2, 4 až 6 a § 15, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike.