Zákon č. 664/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 474/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 474/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2008 - 31.12.2013