Čiastka č. 268/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde 01.02.2008
664/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2008
665/2007 Z. z. Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne) 31.12.2007
666/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 01.02.2008
667/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov 01.02.2008
668/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.02.2008
669/2007 Z. z. Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 31.12.2007
r1/c268/2007 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z.