422

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. septembra 2007,

ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Podľa tohto nariadenia vlády možno poskytnúť podporu pri vykonávaní týchto opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi:1)

a) technická pomoc včelárom a členom včelárskych združení2) (ďalej len „technická pomoc“),

b) kontrola varroázy,

c) racionalizácia kočovania včelstiev,

d) úhrada nákladov na analýzu medu,

e) obnova včelstiev,

f) spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov.

§ 2

Technická pomoc

(1) Podporou v rámci opatrenia na technickú pomoc je

a) organizovanie prednášok,

b) organizovanie seminárov,

c) organizovanie vzdelávacích kurzov,

d) organizovanie výstav a súťaží,

e) účasť zástupcov včelárskych združení2) na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach,

f) publikačná, osvetová a propagačná činnosť,

g) nákup audiovizuálnej techniky,

h) odborné poradenstvo včelárom,

i) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,

j) budovanie školských včelníc,

k) budovanie ukážkových včelníc,

l) koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni.

(2) Podporu možno poskytnúť na

a) organizovanie prednášok, ak prednáška

1. trvá najmenej dve vzdelávacie jednotky; vzdelávacia jednotka je 60 minút,

2. je vykonaná za účasti najmenej desiatich včelárov,

3. je zameraná na tému uvedenú v prílohe č. 1 časti A,

b) organizovanie seminárov, ak seminár

1. trvá najmenej štyri vzdelávacie jednotky,

2. navštívi najmenej desať včelárov,

3. je zameraný na tému uvedenú v prílohe č. 1 časti A,

c) organizovanie vzdelávacích kurzov, ak vzdelávací kurz

1. trvá najmenej osem vzdelávacích jednotiek,

2. navštívi najmenej desať včelárov,

3. je zameraný na tému uvedenú v prílohe č. 1 časti A,

d) organizovanie výstav a súťaží,

e) účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach,

f) publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,

g) nákup audiovizuálnej techniky pre včelárske združenie,2)

h) odborné poradenstvo včelárom,

i) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov pre včelárske združenie včelárov uvedených v prílohe č. 1 časti B,

j) budovanie školských včelníc,

k) budovanie ukážkových včelníc v jednotlivých krajoch a na dosiahnutie pozitívnej zmeny vo vekovej štruktúre včelárov; najviac dve včelnice na jeden kraj,

l) koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva.

(3) Podporu možno poskytnúť do

a) 166 eur na prednášku podľa odseku 1 písm. a),

b) 400 eur na seminár podľa odseku 1 písm. b),

c) 830 eur na vzdelávací kurz podľa odseku 1 písm. c),

d) 2 160 eur na vzdelávací kurz podľa odseku 1 písm. c), ak ide o kurz v trvaní najmenej dvoch kalendárnych dní,

e) výšky oprávnených nákladov (ďalej len „náklady“) podľa odseku 1 písm. d) až h),

f) 35 % nákladov podľa odseku 1 písm. i),

g) 80 % nákladov podľa odseku 1 písm. j),

h) 50 % nákladov podľa odseku 1 písm. k),

i) 80 % nákladov podľa odseku 1 písm. l).

§ 3

Kontrola varroázy

(1) Podporou v rámci opatrenia kontrola varroázy je podpora na úhradu nákladov

a) na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy,

b) spojených s aplikáciou aerosólu pri prevencii alebo liečení varroázy,

c) na prehliadky včelstiev vykonané úradnými veterinárnymi asistentmi,3)

d) na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,

e) na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor.

(2) Podporu možno poskytnúť do

a) 80 % nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze podľa odseku 1 písm. a),

b) 80 % z 0,80 eura na jedno včelstvo na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. b),

c) 80 % z 1 eura na jedno prehliadnuté včelstvo na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. c), ak prehliadku včelstiev vykonal úradný veterinárny asistent,

d) 70 % nákladov na zariadenie podľa odseku 1 písm. d),

e) 70 % nákladov na nákup prostriedkov podľa odseku 1 písm. e).

§ 4

Racionalizácia kočovania včelstiev

(1) Podporou v rámci opatrenia racionalizácia kočovania včelstiev je podpora na

a) úhradu nákladov na zariadenie na kočovanie včelstiev podľa prílohy č. 1 časti C,

b) starostlivosť o kočovné stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť najmenej jedenkrát v období od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roku,

c) vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a vysádzanie nektárodajných drevín,

d) vypracovanie projektu a zabezpečenie signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín.

(2) Návrhy projektov podľa odseku 1 písm. c) a d) sa predkladajú na posúdenie a schválenie Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 31. júla príslušného kalendárneho roku.

(3) Podporu možno poskytnúť do

a) 35 % z nákupnej ceny zariadenia, a to najviac 3 320 eur za včelársky rok podľa odseku 1 písm. a); včelársky rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a trvá do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka,

b) 3,32 eura na kočovné včelstvo podľa odseku 1 písm. b) za kalendárny rok a nákup zariadení na úpravu kočovných stanovíšť do 35 % z nákupnej ceny, a to najviac 332 eur za včelársky rok,

c) 1 660 eur za vypracovanie projektu podľa odseku 1 písm. c) a d),

d) 100 % zo sumy nákupu zariadení a úhrady ostatných nákladov pri projektoch podľa odseku 1 písm. d).

§ 5

Úhrada nákladov na analýzu medu

(1) Podporou v rámci opatrenia úhrady nákladov na analýzu medu je podpora na

a) fyzikálno-chemické rozbory medu a analýzu geografického pôvodu medu,

b) diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede,

c) analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie ochrannej známky „Slovenský med“,

d) analýzu spór moru včelieho plodu z medu.

(2) Podporu možno poskytnúť na

a) úhradu najviac štyroch analýz medu podľa odseku 1 písm. a) až c) od jedného včelára. Podporu možno poskytnúť do 80 % z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu,

b) analýzy medu podľa odseku 1 písm. c) do 100 %, ak sú splnené všetky kvalitatívne požiadavky kladené na ochrannú známku „Slovenský med“,

c) úhradu nákladov na diagnostiku spór moru včelieho plodu z medu do 100 %, ak sú analýzy medu vykonané v referenčnom laboratóriu.

(3) Podpora sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov podľa odseku 1 písm. b).

§ 6

Obnova včelstiev

(1) Podporou v rámci opatrenia obnova včelstiev sa rozumie podpora na

a) predaj včelích matiek kranskej včely a rozširovanie včelích línií testovaných na varroatoleranciu,

b) založenie a prevádzku testovacích staníc.

(2) Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý chová včelie matky, vlastní dekrét šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu kranskej včely a produkuje včelie matky z preverenej línie.

(3) Súčasťou žiadosti na založenie a prevádzku testovacej stanice je ročný program celoštátnych šľachtiteľských opatrení. Ročný program celoštátnych šľachtiteľských opatrení obsahuje kritériá pre databanku pôvodu, zdravotný stav zimujúceho včelstva vyšetrením na akarapidózu a nozematózu, hygienický test, test varroatolerancie a odhad plemennej hodnoty.

(4) Podporu možno poskytnúť do

a) 8,30 eura na predanú voľne spárenú včeliu matku,

b) 16,60 eura na predanú inseminovanú včeliu matku,

c) 80 % nákladov na založenie a prevádzku testovacej stanice.

§ 7

Spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov

(1) Podporou v rámci opatrenia spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov je podpora na rozvoj vedy a výskumu v

a) šľachtení a ochrane genetických zdrojov autochtónnej domácej včely a podporou zavedenia a vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,

b) zdravotnom stave včiel uplatňovaním ozdravovacích metód a spôsobu ošetrovania včelstiev, zavedením a vedením evidencie stanovíšť včelstiev,

c) kvalitatívnej charakteristike a autentifikácii včelích produktov,

d) zdravotnom účinku včelích produktov,

e) opeľovacej činnosti včiel a ich vplyvu na zvyšovanie úrod technických plodín na výrobu obnoviteľných zdrojov energií.

(2) Výskumné projekty sa spolu s predpokladaným rozpočtom na ich realizáciu predkladajú na posúdenie a schválenie ministerstvu do 31. júla príslušného kalendárneho roku.

(3) Podporu možno poskytnúť do 100 % nákladov na realizáciu výskumných projektov.

§ 8

Žiadosť o schválenie podpory

(1) Žiadateľom o schválenie podpory môže byť včelárske združenie2) pôsobiace na celoštátnej úrovni, ktoré zastupuje včelárov, alebo včelár podľa § 6 ods. 2 (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Žiadosť o schválenie podpory (ďalej len „žiadosť o podporu“) podľa prílohy č. 2 podáva žiadateľ na Pôdohospodársku platobnú agentúru4) (ďalej len „platobná agentúra“), ktorá schvaľuje a vypláca podporu podľa tohto nariadenia vlády.

(3) Žiadosť o podporu predloží žiadateľ do 31. júla príslušného kalendárneho roku na obdobie od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roku. Lehota na predloženie žiadosti sa považuje za zachovanú, ak sú požadované údaje alebo doklady predložené najneskôr do 15 dní odo dňa ich vyžiadania.

(4) K žiadosti o podporu žiadateľ prikladá

a) overenú kópiu stanov žiadateľa s výnimkou včelára podľa § 6 ods. 2,

b) ročný program rozvoja včelárstva podľa prílohy č. 3,

c) ročný plán vzdelávania včelárov podľa prílohy č. 4,

d) doklad o zriadení osobitného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky,

e) čestné vyhlásenie, že má vyporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

f) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

g) čestné vyhlásenie, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,5)

h) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace alebo vyhlásenie, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,6)

i) potvrdenie Sociálnej poisťovne, že neeviduje dlžnú sumu poistného na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, a potvrdenie zdravotnej poisťovne, že neeviduje dlžnú sumu na zdravotné poistenie, nie staršie ako tri mesiace,

j) súhrn požiadaviek včelárov, ktorých zastupuje.

(5) Žiadateľovi sa neposkytne podpora, ak

a) nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

b) je v likvidácii alebo konkurznom konaní,

c) sa mu na ten istý účel poskytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.

(6) Platobná agentúra oznámi žiadateľovi do 30 dní schválenie alebo zamietnutie poskytnutia podpory spolu s odôvodnením.

§ 9

Žiadosť o vyplatenie podpory

(1) Žiadosť o vyplatenie podpory predkladá žiadateľ platobnej agentúre po vykonaní opatrení každoročne do 31. mája pre opatrenia vykonané do 30. apríla. Pre opatrenia vykonané od 1. mája do 31. augusta a výnimočne, po predchádzajúcom súhlase platobnej agentúry, aj pre opatrenia vykonané do 30. apríla predkladá žiadateľ žiadosť o vyplatenie podpory do 31. augusta. Uvedené termíny pre podávanie žiadostí sa považujú za dodržané, ak je žiadosť k príslušnému termínu doručená platobnej agentúre.

(2) K žiadosti o vyplatenie podpory, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5, žiadateľ priloží

a) zoznam vzdelávacích aktivít podľa prílohy č. 6,

b) prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala, a s podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla, a správu zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c),

c) informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s organizovaním výstavy a súťaže, za ktorú sa žiada podpora, a kópiu dokladov o nákladoch spojených s organizovaním výstavy a súťaže, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. d),

d) informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s účasťou na vzdelávacích podujatiach, za ktoré sa žiada podpora, a kópiu dokladov o nákladoch spojených s účasťou na vzdelávacích podujatiach, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. e),

e) informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi na publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť, za ktoré sa žiada podpora, počet výtlačkov a názov publikovaného materiálu, jeden kus z každej vydanej publikácie, kópiu dokladov o nákladoch spojených s ich publikovaním, kópiu dokladov o nákladoch spojených s osvetovou a propagačnou činnosťou, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. f),

f) počet a druh zakúpenej audiovizuálnej techniky a kópiu dokladov o úhrade audiovizuálnej techniky, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. g),

g) informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi na odborné poradenstvo včelárom, kópiu dokladov o nákladoch spojených s odborným poradenstvom včelárom, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. h),

h) počet a druh zakúpených technických pomôcok a zariadení a kópiu dokladov o úhrade technických pomôcok a zariadení, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. i),

i) informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi na budovanie školskej včelnice, kópiu dokladov o nákladoch spojených s budovaním školskej včelnice, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. j),

j) informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi na budovanie ukážkovej včelnice, kópiu dokladov o nákladoch spojených s budovaním ukážkovej včelnice, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. k),

k) kópiu dokladov o nákladoch a informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. l),

l) počet a druh použitých prostriedkov a prípravkov, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. a),

m) počet včelstiev ošetrených aerosólom podľa prílohy č. 8, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), kópiu osvedčenia o školení osoby, ktorá ošetrenie vykonala,

n) počet prehliadnutých včelstiev úradnými veterinárnymi asistentmi podľa prílohy č. 9 a kópiu poverenia od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c),

o) počet a druh zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie a kontrolu varroázy, kópiu dokladov o úhrade nákladov, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) a e),

p) počet a druh zariadení na kočovanie včelstiev, ak ide o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a),

q) kópie dokladov o nákladoch na starostlivosť o kočovné stanovište, kópiu kočovného preukazu potvrdeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo kópiu sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak ide o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. b),

r) informáciu, ktorou sa preukazuje priamy súvis všetkých predkladaných dokladov o vynaložených nákladoch s nákladmi na projekt a kópiu dokladov o nákladoch na projekty, ak ide o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. c) a d),

s) počet a druh analýz medu podľa prílohy č. 10, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory, ak ide o podporu podľa § 5 ods. 1,

t) počet predaných včelích matiek podľa prílohy č. 11, kópiu dokladov o predaji, kópiu dekrétu šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu kranskej včely a kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon inseminácie včelích matiek, ak ide o podporu podľa § 6 ods. 1 písm. a),

u) informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi na založenie a prevádzku testovacej stanice, a kópiu dokladov o nákladoch spojených so založením a s prevádzkovaním testovacej stanice, ak ide o podporu podľa § 6 ods. 1 písm. b),

v) charakteristiku projektu podľa prílohy č. 12, informáciu, ktorou sa preukazuje priamy súvis všetkých predkladaných dokladov o vynaložených nákladoch s nákladmi na projekt, a kópiu dokladov o nákladoch spojených s realizáciou výskumného projektu, ak ide o podporu podľa § 7 ods. 1.


§ 10

Prechodné ustanovenie

Žiadosť predkladá žiadateľ na rok 2007 do 30. septembra 2007.

§ 10a

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 13.

§ 11

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Témy vzdelávacích aktivít, zoznam technických pomôcok, druhy kočovných zariadení

Časť A:

Témy prednášok, seminárov a kurzov v rámci opatrenia podľa § 1 písm. a)

1. Školenia pre začínajúcich včelárov.

2. Chov včelích matiek.

3. Inseminácia včelích matiek.

4. Školenia asistentov úradných veterinárnych lekárov.

5. Včelie produkty.

6. Apiterapia.

7. Nové smery vo včelárstve.

8. Ekonomicky orientovaný chov včiel.

9. Školenie na aplikáciu aerosólu.

10. Právne predpisy súvisiace so včelárstvom.

11. Šľachtenie včiel.

12. Využitie znášky a kočovanie.

13. Ošetrovanie včelstiev počas roka.

14. Včelárstvo na Slovensku a vo svete.

15. Propagácia včelích produktov, marketing.

16. Propagácia značky „Slovenský med“.

17. Správna výrobná prax.

18. Ekologický chov včiel.

19. Spracovanie včelích produktov

20. Senzorické hodnotenie medu

21. Využitie výpočtovej techniky vo včelárskej evidencii

22. Využitie výpočtovej techniky vo vzdelávaní včelárov

23. Laboratórne metódy stanovenia kvality včelích produktov

24. Laboratórna diagnostika chorôb včiel

Časť B:

Zoznam technických pomôcok, na ktoré možno poskytnúť podporu v rámci opatrenia podľa § 2 ods. 1 písm. i)

1. Zariadenie na vytáčanie medu – medomet.

2. Miešačka alebo pastovacie zariadenie.

3. Odviečkovacie zariadenie.

4. Dekantačná nádoba.

5. Čerpadlo.

6. Tepelná komora.

7. Nádoba umožňujúca miešanie, temperovanie medu.

8. Plnička medu.

Časť C:

Druhy kočovných zariadení, na ktoré možno poskytnúť podporu v rámci opatrenia podľa § 4 ods. 1 písm. a)

1. Špeciálne dopravné prostriedky okrem automobilov, kočovné vozy (dopravné prostriedky určené na presun včelstiev v teréne).

2. Nakladacie zariadenia (mechanické, hydraulické a elektrické zariadenie na zdvíhanie).

3. Prívesy (prívesné vozíky na presun včelstiev).

4. Palety (podstavce na umiestnenie včelstiev).

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Žiadosť o schválenie podpory

Vzor 02

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Ročný program rozvoja včelárstva

Vzor 03

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Ročný plán vzdelávania včelárov

Vzor 04

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Žiadosť o vyplatenie podpory

Vzor 05

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Zoznam vzdelávacích aktivít

Vzor 06

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Prezenčná listina vzdelávacej aktivity

Vzor 07

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Ošetrenie včelstiev aerosolom

Vzor 08

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Prehliadka včelstiev

Vzor 09

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Analýza medu

Vzor 10

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Predaj včelích matiek

Vzor 11

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

Spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov

Vzor 12

Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení

– nariadenia Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),

– nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),

– nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008)

– nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),

– nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008),

– nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),

– nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),

– nariadenia Komisie (ES) č. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),

– nariadenia Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009),

– nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 46) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 1484/2004 z 20. augusta 2004 (Ú. v. EÚ L 273, 21. 8. 2004),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 811/2007 z 11. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 182, 12. 7. 2007),

– nariadenia Komisie (ES) č. 939/2007 zo 7. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 207, 8. 8. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) Článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 z 26. apríla 2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s výrobkami včelárstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44).

2) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

3) § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

4) § 5 zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

5) Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, § 36 až 61b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.