Vyhláška č. 619/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení

Čiastka 237/2006
Platnosť od 07.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

07.12.2006