Vyhláška č. 530/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 203/2006
Platnosť od 27.09.2006
Účinnosť od 01.10.2006 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2006 - 30.04.2016