Vyhláška č. 523/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany

(v znení č. 443/2007 Z. z.)

Čiastka 202/2006
Platnosť od 26.09.2006
Účinnosť od 01.10.2007