Vyhláška č. 201/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

Čiastka 86/2002
Platnosť od 23.04.2002 do30.09.2006
Účinnosť od 01.05.2002 do30.09.2006
Zrušený 523/2006 Z. z.

201

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. apríla 2002

o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. d) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti na zabezpečenie organizovania jednotiek civilnej ochrany1) na účely vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,2) ako aj podrobnosti na zabezpečovanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác po vyhlásení mimoriadnej situácie.3)

(2) Silami a prostriedkami na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sa na účely tejto vyhlášky rozumejú:

a) Hasičský a záchranný zbor a Mestský hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

b) záchranná zdravotná služba,

c) útvary Policajného zboru a letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

d) vojenské záchranné útvary civilnej ochrany a kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,

e) banská záchranná služba,

f) ozbrojené sily Slovenskej republiky,

g) obecné (mestské) hasičské zbory,

h) závodné hasičské útvary,

i) závodné hasičské zbory,

j) horská služba a Spolok horských vodcov,

k) jednotky civilnej ochrany,

l) obecná polícia,

m) útvary Železničnej polície,

n) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.

(3) Sily a prostriedky uvedené v odseku 2 okrem jednotiek civilnej ochrany vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce v súlade s osobitnými predpismi,4) jednotky civilnej ochrany vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce podľa § 6.

Jednotky civilnej ochrany

§ 2

Jednotky civilnej ochrany sa členia na riadiace orgány (ďalej len „štáb") a na odborné jednotky civilnej ochrany (ďalej len „odborná jednotka"). Štáb a odborná jednotka sa vytvárajú podľa organizačnej štruktúry uvedenej v prílohe č. 1.

§ 3

(1) Právnická osoba a fyzická osoba, ktoré podnikajú (ďalej len „podnikateľ"), a obec, ktoré vytvárajú štáb a odbornú jednotku,5)

a) určujú a odvolávajú osoby do štábu a odbornej jednotky,

b) oboznamujú s plnením povinností a s používaním ochranných prostriedkov určené osoby do štábu alebo do odbornej jednotky,

c) zabezpečujú odbornú prípravu a overujú znalosti osôb zaradených do štábu a do odbornej jednotky,

d) vybavujú štáb a odbornú jednotku materiálom umožňujúcim vykonávanie činnosti.

(2) Pri vytváraní štábu a odborných jednotiek pre potreby územia činnosti uvedené v odseku 1 písm. b), c) a d) vykonáva okresný úrad v spolupráci s podnikateľmi. Štáb a odborná jednotka sú v takomto prípade vybavované centrálne zabezpečovaným materiálom6) podľa prílohy č. 2.

(3) V mieri možno vytvárať štáb a odbornú jednotku aj z osôb podliehajúcich brannej povinnosti.7)

§ 4

Okresný úrad pri rozhodovaní o povinnosti vytvoriť jednotky civilnej ochrany pre potreby územia určuje podnikateľovi funkcie v štábe, na ktoré má ustanoviť osoby, počty a druhy odborných jednotiek, ktoré má vytvoriť. Pritom prihliada najmä na

a) počet a zloženie zamestnancov a na možnosti využiť existujúci materiál umožňujúci vykonávanie činnosti,

b) závery z analýzy územia,8)

c) opatrenia spojené so zabezpečením plánu ochrany obyvateľstva.9)

§ 5

(1) Počty a druhy odborných jednotiek pre potreby podnikateľa, ako aj pre potreby obce sa určujú s prihliadnutím na závery analýzy územia.8)

(2) Vedúci a členovia odbornej jednotky sa určujú v odbornostiach uvedených v prílohe č. 1 spravidla z rovnakých alebo príbuzných pracovných profesií.

§ 6

Úlohy jednotiek civilnej ochrany

(1) Štáb plní úlohy, ktoré mu určí osoba uvedená v § 8 ods. 1, pričom

a) sa podieľa na organizovaní a zabezpečovaní činnosti síl a prostriedkov, ktoré vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,

b) organizuje súčinnosť odborných jednotiek so silami a s prostriedkami uvedenými v § 1 ods. 2,

c) pripravuje návrhy a vypracúva príkazy na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

d) organizuje a riadi informačnú službu, zabezpečuje varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb pri zmene situácie počas vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

e) organizuje uskutočňovanie opatrení podľa plánu ochrany obyvateľstva,9)

f) organizuje a riadi materiálne, technické, finančné a zdravotnícke zabezpečenie,10)

g) sleduje, zhromažďuje a vyhodnocuje správy o vývoji po vyhlásení mimoriadnej situácie,

h) kontroluje plnenie určených úloh podľa § 8 ods. 5 a poskytuje pomoc odborným jednotkám a ostatným silám a prostriedkom pri vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

(2) Odborné jednotky vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce po vyhlásení mimoriadnej situácie s minimalizovaním ohrozenia života a zdravia nasadených osôb, pričom

a) prieskumná jednotka vykonáva pozorovanie, všeobecný pozemný prieskum a špeciálny prieskum, je vybavená technickými a ochrannými prostriedkami na prácu v kontaminovanom území a plní najmä tieto úlohy:

1. zisťuje druh a rozsah mimoriadnej udalosti,

2. zisťuje úroveň kontaminácie vzduchu, terénu, vody, komunikácií a budov nebezpečnými látkami,

3. zisťuje prízemnú meteorologickú situáciu,

4. vyznačuje hranice oblasti ohrozenia, kde môžu pôsobiť následky mimoriadnej udalosti,

5. určuje a označuje miesta na sústredenie väčšieho počtu postihnutých osôb,

6. zisťuje stav prejazdnosti pozemných komunikácií a ich použiteľnosť pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach,

7. zisťuje charakter a rozsah rozrušenia budov, rozvodných sietí a pozemných komunikácií,

b) vyslobodzovacia jednotka sa nasadzuje spravidla s hasičskými jednotkami do miest, kde je sústredených najviac postihnutých osôb, a plní najmä tieto úlohy:

1. vyhľadáva zavalené úkryty osôb a jednotlivé zavalené osoby, vytvára k nim priechody, vyslobodzuje ich a vykonáva také opatrenia, aby sa situácia postihnutých nezhoršovala,

2. zabezpečuje postihnutým prívod vzduchu, dodávku vody a potravín,

3. vytvára na zavalených komunikáciách priechody a prejazdy na činnosť nasadzovaných síl a prostriedkov aj na odsun postihnutých osôb,

4. vykonáva technické opatrenia na zamedzenie vzniku následných škôd, strháva alebo spevňuje časti budov, ktoré ohrozujú sily a prostriedky uvedené v § 1 ods. 2 a osoby nachádzajúce sa v ohrozenom priestore,

5. podieľa sa na záchrane postihnutých a ohrozených osôb pri povodniach a v súčinnosti s hasičskými jednotkami, jednotkami a útvarmi ozbrojených síl Slovenskej republiky a s ostatnými silami a prostriedkami vykonáva technické opatrenia na usmernenie vodného toku a na odvod vody zo zaplaveného územia,

c) záchranná jednotka vykonáva všetky činnosti spojené so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami podnikateľa a obce, kde nie sú vytvorené iné druhy odborných jednotiek,

d) dekontaminačná jednotka vykonáva dekontamináciu prístupových a odsunových komunikácií, pracovných plôch pre zariadenia civilnej ochrany, terénu a budov s dôrazom na priestory dôležité na uskutočnenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, priestory sústredenia osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou a priestory významné pre normalizáciu života obyvateľstva a chodu ekonomiky štátu,

e) jednotka zdravotníckej pomoci plní najmä tieto úlohy:

1. vyhľadáva postihnuté osoby v súčinnosti s vyslobodzovacími jednotkami a hasičskými jednotkami a podieľa sa na poskytovaní prvej pomoci,

2. sústreďuje postihnuté osoby a zabezpečuje ich odsun do určeného zdravotníckeho zariadenia na poskytnutie lekárskej pomoci,

f) poriadková jednotka v súčinnosti s jednotkami Policajného zboru, Železničnej polície a obecnej polície udržiava verejný poriadok, bezpečnosť, zabezpečuje nerušený priebeh záchranných, lokalizačných a likvidačných prác a plní najmä tieto úlohy:

1. zabraňuje vstupu nepovolaných osôb do priestoru vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác alebo do priestoru, z ktorého sa vykonala evakuácia,

2. zabraňuje odchodu osôb z priestoru, v ktorom bol vyhlásený režim života,

3. podieľa sa na riadení dopravy,

4. reguluje odsun osôb do priestorov určených osobou uvedenou v § 8 ods. 1,

5. zabezpečuje verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku na postihnutom území, ako aj v evakuovanom priestore,

6. podieľa sa v súčinnosti s Policajným zborom na identifikácii usmrtených osôb,

7. zabezpečuje plynulý vstup síl a prostriedkov uvedených v § 1 ods. 2 do priestorov ohrozených mimoriadnou udalosťou, ako aj do priestorov, kde pôsobia následky mimoriadnej udalosti,

g) jednotka na núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie zabezpečuje činnosť síl a prostriedkov a v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním11) vytvára podmienky na prežitie postihnutých a ohrozených osôb a plní najmä tieto úlohy:

1. zabezpečuje prísun pitnej vody, pripravuje a vydáva stravu,

2. zabezpečuje dočasné ubytovanie ohrozených a postihnutých osôb,

3. vydáva šatstvo, obuv, ochranné prostriedky a základné hygienické potreby,

h) jednotka na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany plní najmä tieto úlohy:

1. v mieste na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty odstraňuje kontamináciu alebo znižuje úroveň kontaminácie povrchu tela osôb, materiálu a techniky nebezpečnými látkami, pričom vykonáva činnosť v kontrolnom a roztrieďovacom stanovišti, na ploche na hygienickú očistu, na ploche na dekontamináciu odevov, na ploche na dekontamináciu dopravných prostriedkov, na ploche na dekontamináciu drobnej techniky a náradia, na ploche na odloženie kontaminovaného materiálu a v zhromaždisku,

2. v stanici na dekontamináciu odevov odstraňuje nebezpečné látky z odevov a obuvi osôb,

3. v stanici na dekontamináciu dopravných prostriedkov odstraňuje kontamináciu alebo znižuje úroveň kontaminácie povrchu dopravných prostriedkov, techniky a prevážaného materiálu nebezpečnými látkami tak, aby neboli prekročené limity kontaminácie,

4. v stanici na vykonávanie hygienickej očisty odstraňuje nebezpečné látky alebo znižuje úroveň kontaminácie povrchu tela osôb nebezpečnými látkami tak, aby neboli prekročené limity kontaminácie,

5. v chemickom laboratóriu uskutočňuje laboratórnu kontrolu vzoriek, najmä kontaminovanej zeminy, vody, porastov, potravín, krmív a iného materiálu; vyhodnocuje výsledky laboratórnej kontroly vzoriek a pripravuje návrhy na vykonanie hygienickej očisty osôb, dekontaminácie materiálu, techniky, terénu, komunikácií a budov,

6. v sklade materiálu civilnej ochrany vydáva materiál príslušníkom odborných jednotiek, dopĺňa chýbajúci materiál, prijíma materiál od príslušníkov odborných jednotiek po skončení ich činnosti, vykonáva základné ošetrenie skladovaného materiálu a zabezpečuje činnosti spojené s výdajom prostriedkov individuálnej ochrany,

7. v ochrannej stavbe civilnej ochrany zabezpečuje prevádzku zariadení slúžiacich na dodávku a odvod vzduchu, vody a elektrickej energie, vykonáva protipožiarne opatrenia, stanovuje a organizuje režim života, poskytuje prvú pomoc ukrývaným,

i) jednotka na činnosť evakuačných zariadení12) realizuje opatrenia určené na vykonávanie evakuácie z ohrozených priestorov.

Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce

§ 7

(1) Sily a prostriedky pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach konajú v závislosti najmä od druhu, rozsahu a času vzniku mimoriadnej udalosti. Charakteristika jednotlivých mimoriadnych udalostí je uvedená v prílohe č. 3.

(2) Obsah činností pri vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Špecifické podmienky a charakter vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác pri ozbrojenom konflikte sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 8

(1) Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce riadi

a) podnikateľ v priestoroch, ktoré vlastní alebo užíva,

b) starosta obce,13) ak ich nemá riadiť orgán štátnej správy alebo podnikateľ,

c) prednosta okresného úradu,14) ak tieto nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, právnickej osoby, podnikateľa alebo obce alebo ak osoba uvedená v písmenách a) a b) nie je schopná vlastnými silami a prostriedkami zvládnuť riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

d) prednosta krajského úradu,15) ak ich rozsah presahuje územný obvod jedného okresu alebo ak osoba uvedená v písmene c) nie je schopná zvládnuť riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

e) vláda Slovenskej republiky, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné ústredné štátne orgány,16) ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.

(2) Osoba uvedená v odseku 1 riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce na základe skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja graficky vyjadrených spravidla na mape, pláne alebo v geografickom informačnom systéme. Ak to situácia umožňuje, riadi práce priamo na mieste v blízkosti priestoru ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti.

(3) Podnikateľ, starosta obce, prednosta okresného úradu alebo prednosta krajského úradu pri riadení záchranných, lokalizačných a likvidačných prác využíva štáb na plnenie úloh uvedených v § 6 ods. 1 písm. a) až h).

(4) Ak účinky mimoriadnej udalosti presiahnu územný obvod kraja, zodpovednosť za riadenie a vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác preberá vláda Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa podieľa na riadení a vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,17) najmä vyžaduje a koordinuje poskytovanie pomoci ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, inými ústrednými štátnymi orgánmi, verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,12) krajskými úradmi v krajoch nepostihnutých mimoriadnou udalosťou, ako aj poskytovanie pomoci zo zahraničia podľa medzinárodných zmlúv.

(5) Osoba uvedená v odseku 1 ukladá úlohy a vydáva ústne alebo písomné príkazy na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác a kontroluje ich plnenie. Vydané ústne príkazy sa následne vyhotovujú v písomnej podobe. Príkazy vydáva aj na zabezpečenie iných činností, najmä na

a) uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti,

b) rozvinutie miesta riadenia, zaujatie záložného miesta riadenia,

c) určenie komunikácií na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,

d) uzatvorenie ohrozeného alebo postihnutého priestoru,

e) vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva,

f) skončenie prác na ohrozenom území alebo na území postihnutom mimoriadnou udalosťou,

g) odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

(6) Príkaz na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác obsahuje

a) stručnú charakteristiku hroziacej alebo vzniknutej mimoriadnej udalosti, jej následky a predpokladaný vývoj,

b) hlavné úlohy pri záchranných prácach, lokalizácii a likvidácii následkov mimoriadnej udalosti, určenie poradia prác a postupu činností, vymedzenie časového a priestorového plnenia hlavných úloh,

c) úlohy síl a použitie prostriedkov určených na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, vymedzenie časového a priestorového plnenia spoločných úloh,

d) úlohy na materiálne, technické a finančné zabezpečenie11) záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

e) spôsob spojenia a odovzdávania informácií,

f) určenie miesta, odkiaľ osoba uvedená v odseku 1 riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce.

(7) Pri určovaní hlavných úloh na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác sa vychádza z potrieb vykonať predovšetkým záchranné práce tak, aby pri zaistenej bezpečnosti osôb vykonávajúcich záchranné, lokalizačné a likvidačné práce bola účinne poskytnutá prvá pomoc vyslobodeným a postihnutým osobám, pričom treba dbať na to, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a chránených záujmov vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti a zabránilo sa vzniku ďalších škôd.

(8) Pred vydaním príkazu na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác osoba uvedená v odseku 1 vyhodnotí situáciu po vzniku mimoriadnej udalosti, najmä posúdi jej rozsah a vplyv na životy a zdravie osôb, ako aj rozsah materiálnych a finančných škôd na postihnutom území. Od členov štábu prijíma informácie, podklady a návrhy potrebné na vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

(9) Starosta obce, prednosta okresného úradu, prednosta krajského úradu a minister vnútra si môžu na poskytovanie informácií vo svojej pôsobnosti prizvať v čase prípravy a riadenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác odborne pripravených zamestnancov od vopred určených podnikateľov.

(10) Odbornou pripravenosťou sa na účely tejto vyhlášky rozumie osobná pripravenosť a schopnosť navrhovať opatrenia, riešiť a plniť úlohy pri príprave a riadení záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v odbore svojej pôsobnosti.

§ 9

(1) Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce riadi osoba uvedená v § 8 ods. 1 z hlavného miesta riadenia alebo zo záložného miesta riadenia.

(2) Hlavné miesto riadenia je vhodný priestor pracoviska upravený na riadenie činnosti pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach dovtedy, kým to dovolí vývoj situácie.

(3) Ak situácia neumožňuje riadiť záchranné, lokalizačné a likvidačné práce z hlavného miesta riadenia, zaujíma sa záložné miesto riadenia. Záložné miesto riadenia je vhodný priestor neohrozený mimoriadnou udalosťou upravený na riadenie činnosti pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach.

§ 10

Obec môže na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác použiť so súhlasom okresného úradu aj odborné jednotky pre potreby územia, ktoré sa nachádzajú na území obce.

§ 11

Dokumentácia

(1) V súvislosti s organizovaním jednotiek civilnej ochrany vedie

a) krajský úrad

súhrnný prehľad o jednotkách civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia,

b) okresný úrad

1. zámer na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany pre potreby územia,

2. prehľad rozhodnutí o povinnosti vytvoriť jednotky civilnej ochrany pre potreby územia,

3. karty civilnej ochrany podnikateľov a obcí,

4. súhrnný prehľad o vytvorených jednotkách civilnej ochrany obcí a podnikateľov,

5. prehľad o materiálnom a technickom vybavení jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia a prehľad o ďalšom materiáli a technike nachádzajúcej sa na území okresu využiteľnej pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach,

c) obec

1. zámer na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce,

2. dokumenty o vymenovaní osôb do jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce,

3. kartu civilnej ochrany obce,

4. zaraďovaciu knihu jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce,

5. prehľad o materiálnom a technickom vybavení jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce,

d) podnikateľ

1. zámer na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany,

2. dokumenty o určovaní osôb do jednotiek civilnej ochrany,

3. zaraďovaciu knihu jednotiek civilnej ochrany,

4. kartu civilnej ochrany právnickej osoby a podnikateľa,

5. prehľad o materiálnom a technickom vybavení jednotiek civilnej ochrany.

(2) Na zabezpečenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác osoba uvedená v § 8 ods. 1 spracúva, vedie a eviduje dokumentáciu. Po skončení záchranných, lokalizačných a likvidačných prác robí výber dokumentácie na jej ďalšie využitie a uloženie.

(3) Dokumentácia sa vedie písomne, graficky na mapách, plánoch alebo na záznamových nosičoch a člení sa na

a) dokumenty riadenia, najmä spracované príkazy, zaznamenané úlohy, mapy, plány a schémy,

b) výkazové a informačné dokumenty, najmä vyplnené tlačivá, tabuľky, denník záznamov,

c) pomocné dokumenty, najmä záznamy výpočtov, prehľady, záznamové a evidenčné pomôcky, pripravené tlačivá.

(4) Obsah, rozsah a formu spracúvanej a vedenej dokumentácie určí osoba uvedená v § 8 ods. 1 písm. a) pre činnosti vykonávané v priestoroch, ktoré vlastní alebo užíva.

(5) Obsah, rozsah a formu spracúvanej a vedenej dokumentácie určí osoba uvedená v § 8 ods. 1 písm. b) až e) pre činnosti vykonávané vo svojej pôsobnosti.

§ 12

Predkladanie informácií

(1) Informácie slúžia ako podklady na spracúvanie, vyhodnocovanie a poskytovanie poznatkov potrebných na rýchle a kvalitné rozhodovanie a riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác. Členia sa na mimoriadne informácie alebo pravidelné informácie.

(2) Mimoriadne informácie sa predkladajú ihneď, bez ohľadu na predchádzajúce vyžiadanie, ako prvotná informácia o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti, ako doplňujúca informácia, ktorá spresňuje rozsah následkov a tendencie vývoja mimoriadnej udalosti, čas a stav začatia alebo skončenia záchranných, lokalizačných a likvidačných prác a okolnosti narušujúce ich priebeh.

(3) Pravidelné informácie sa predkladajú ako

a) informácie pre osobu uvedenú v § 8 ods. 1, ktorá riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce; spracúvajú sa a predkladajú v čase určenom a s obsahom určeným v príkaze tejto osoby,

b) informácie o stave a priebehu záchranných, lokalizačných a likvidačných prác; spracúvajú sa po vyhlásení mimoriadnej situácie denne podľa stavu k 06.00 hod. a k 18.00 hod.

(4) Informácie o stave a priebehu záchranných, lokalizačných a likvidačných prác predkladajú

a) podnikatelia a obce okresnému úradu do 07.00 hod. a do 19.00 hod.,

b) okresný úrad krajskému úradu do 08.00 hod. a do 20.00 hod.,

c) krajský úrad Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 09.00 hod. a do 21.00 hod.

§ 13

Opatrenia na zabezpečenie činnosti síl a prostriedkov

(1) Opatrenia na zabezpečenie činnosti síl a prostriedkov pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach určuje osoba uvedená v § 8 ods. 1 prostredníctvom štábu. Opatrenia sú zamerané najmä na

a) zásobovanie pitnou vodou a potravinami,

b) dodávku elektrickej energie potrebnej na osvetlenie a činnosť pracovísk, pohon agregátov,

c) zásobovanie pohonnými látkami a náhradnými dielcami,

d) dodávky potrebného materiálu na zabezpečenie činnosti odborných jednotiek,

e) finančné zabezpečenie.

(2) Pri vzniku mimoriadnej udalosti s rozsiahlymi následkami na životoch, zdraví a majetku vyžadujúcej na zabezpečenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác použitie nadmerného množstva materiálu, techniky a surovín možno so súhlasom vecne príslušného ústredného orgánu štátnej správy využiť aj časť zásob štátnych hmotných rezerv.18)


§ 14

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.

2. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z. o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 383/1998 Z. z.

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Ivan Šimko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 201/2002 Z. z.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY

Počet zaradených osôb a ich funkcie v jednotkách civilnej ochrany sa určujú podľa skutočných potrieb vychádzajúcich zo záverov analýzy územia.

A. Štáb
Zloženie štábu: 1 vedúci + 3 až 10 osôb
a) vedúci štábu,
b) členovia štábu.
B. Odborné jednotky sa vytvárajú spravidla v týchto odbornostiach:
1. Prieskumné jednotky
1.1. Všeobecný pozemný prieskum a pozorovanie 1 vedúci + 2 až 8 osôb
odporúčaná odbornosť: prieskumník, chemik-dozimetrista
1.2. Špeciálny prieskum a pozorovanie
1.2. 1. Hliadka radiačného prieskumu, chemického prieskumu a pozorovania 1 vedúci + 2 až 4 osoby
odporúčaná odbornosť: prieskumník, chemik-dozimetrista
1.2.2. Mobilná skupina analytického zisťovania 1 vedúci + 7 osôb
a) hliadka radiačného prieskumu, chemického prieskumu a pozorovania 3 osoby
odporúčaná odbornosť: chemik-dozimetrista, chemik-prieskumník, vodič
b) hliadka laboratórnej kontroly kontaminácie 4 osoby
odporúčaná odbornosť: chemik-analytik, prieskumník-pozorovateľ, laborant-dozimetrista
1.2.3. Biologický prieskum 1 vedúci + 5 osôb
odporúčaná odbornosť: prieskumník, lekár, sanitár, zdravotník, vodič
2. Vyslobodzovacia jednotka 1 vedúci + 9 až 27 osôb
odporúčaná odbornosť: zdravotník, záchranár, obsluha (buldozéra, rýpadla, autožeriavu, kompresora a iného mechanizmu)
Poznámka: Počet zaradených osôb môže byť v čase potreby doplnený práceschopným obyvateľstvom.
3. Záchranná jednotka 1 vedúci + 4 až 7 osôb
odporúčaná odbornosť: zdravotník, hasič, záchranár
4. Dekontaminačná jednotka 1 vedúci + 9 až 27 osôb
odporúčaná odbornosť: vodič, chemik-dozimetrista, obsluha strojného zariadenia, dekontaminátor
5. Jednotka zdravotníckej pomoci vedúci + 3 až 21 osôb
odporúčaná odbornosť: zdravotník
6. Poriadková jednotka 1 vedúci + 3 až 21 osôb
odporúčaná odbornosť: regulovčík, strážnik
7. Jednotky na núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie
7.1. Jednotka na núdzové zásobovanie 1 vedúci + 3 až 7 osôb
odporúčaná odbornosť: kuchár, čašník, predavač
7.2. Jednotka na núdzové ubytovanie 1 vedúci + 3 až 7 osôb
odporúčaná odbornosť: ubytovateľ
8. Jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany1)
8.1. Jednotka na obsluhu miesta na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty
8.1.1. Vedenie jednotky 1 vedúci + 4 osoby
odporúčaná odbornosť: chemik, chemik-dozimetrista, skladník, telefonista
8.1.2. Obsluha kontrolného a roztrieďovacieho stanovišťa 1 vedúci + 3 až 5 osôb
odporúčaná odbornosť: regulovčík, strážnik, chemik, lekár, zdravotník
8. 1.3. Obsluha plochy na hygienickú očistu 1 vedúci + 6 až 16 osôb
odporúčaná odbornosť: chemik-dozimetrista, obsluha strojov a zariadení, zdravotník, obsluha spŕch, vyzliekame a výdajne náhradných odevov
8. 1.4. Obsluha plochy na dekontamináciu odevov 1 vedúci + 6 až 20 osôb
odporúčaná odbornosť: chemik-dozimetrista, obsluha strojov a zariadení, obsluha nečistej a čistej časti
8. 1.5. Obsluha plochy na dekontamináciu dopravných prostriedkov 1 vedúci + 6 až 1 1 osôb
odporúčaná odbornosť: chemik-dozimetrista, obsluha strojov a zariadení, obsluha plochy
8. 1.6. Obsluha plochy na dekontamináciu drobnej techniky a náradia 1 vedúci + 6 až 11 osôb
odporúčaná odbornosť: chemik-dozimetrista, obsluha prístrojov, obsluha plochy
8.1.7. Obsluha plochy na odloženie kontaminovaného materiálu 1 vedúci + 3 až 5 osôb
odporúčaná odbornosť: chemik-dozimetrista, regulovčík
8.1.8. Obsluha v zhromaždisku3 osoby
Poznámka: Počet zaradených osôb môže byť na jednotlivých pracoviskách a plochách upravený podľa skutočných potrieb a možností.
8.2. Jednotka na obsluhu stanice na dekontamináciu odevov 1 vedúci + 5 až 19 osôb
odporúčaná odbornosť: chemik-dozimetrista, obsluha zariadení
8.3. Jednotka na obsluhu stanice (stacionárnej, mobilnej) na dekontamináciu dopravných prostriedkov 1 vedúci + 6 až 11 osôb
odporúčaná odbornosť: chemik-dozimetrista, vodič, obsluha strojov a zariadení
8.4. Jednotka na obsluhu stanice na vykonávanie hygienickej očisty 1 vedúci + 3 až 7 osôb (podľa kapacity)
odporúčaná odbornosť: chemik-dozimetrista, zdravotník, obsluha prístrojov a zariadení
8.5. Jednotka na obsluhu chemického laboratória civilnej ochrany 1 vedúci + 2 osoby
odporúčaná odbornosť: chemik, laborant
8.6. Jednotka na obsluhu skladu materiálu civilnej ochrany 1 vedúci + 2 až 3 osoby (podľa potreby)
odporúčaná odbornosť: skladník (vodič)
8.7. Jednotka ochrannej stavby civilnej ochrany (resp. chráneného pracoviska) 1 vedúci + 5 osôb
odporúčaná odbornosť (je možná kumulácia funkcií): správca ochrannej stavby, skladník, technik, inštalatér, elektromontér, údržbár - obsluha filtračného a ventilačného zariadenia, zdravotník, hasič
Poznámka: Jednotka ochrannej stavby vytváraná pre úkryty budované svojpomocou sa dopĺňa osobami až pri vykonávaní špecifických úprav týchto ochranných stavieb. Jedna jednotka je potrebná pre kapacitu ochrannej stavby do 150 osôb.
9. Jednotky na činnosť evakuačných zariadení2)
9. 1. Jednotka na obsluhu evakuačného zberného miesta 1 vedúci + 1 až 3 osoby
odporúčaná odbornosť: pisár
9.2. Jednotka na obsluhu evakuačného strediska 1 vedúci + 4 až 6 osôb
odporúčaná odbornosť: zdravotník, regulovčík, výdajca stravy, pisár
9.3. Jednotka v stanici nástupu evakuovaných 1 vedúci + 2 až 3 osoby
odporúčaná odbornosť: regulovčík, pisár
9.4. Jednotka v stanici výstupu evakuovaných 1 vedúci + 3 až 5 osôb
odporúčaná odbornosť: regulovčík, pisár
9.5. Jednotka na obsluhu regulačného stanovišťa 1 vedúci + 3 až 5 osôb
odporúčaná odbornosť: regulovčík, zdravotník, pisár
9.6. Jednotka na obsluhu miesta ubytovania evakuovaných 1 vedúci + 3 až 6 osôb
odporúčaná odbornosť: ubytovateľ, regulovčík
9.7. Jednotka na obsluhu kontrolného stanovišťa pri evakuácii 1 vedúci + 4 až 6 osôb
odporúčaná odbornosť:regulovčík, chemik-dozimetrista, pisár, lekár, zdravotník.

1) § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 374/1998 Z. z.
2) § 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 201/2002 Z. z.

CENTRÁLNE ZABEZPEČOVANÝ MATERIÁL1) NA PLNENIE ÚLOH JEDNOTKAMI CIVILNEJ OCHRANY

Vybavenie osoby zaradenej do jednotky civilnej ochrany

Ochranná maska (kapsa, lícnica, 4-krát filter - 2-krát NBC a 2-krát kombi) 1 súprava
Prostriedky na ochranu zdravia pred účinkami ZHN 1 ks
Prostriedky diagnostickej dozimetrie 1 ks
Vesta civilnej ochrany 1 ks
Rukávová páska civilnej ochrany 1 ks

Vybavenie štábu a odborných jednotiek civilnej ochrany sa na zabezpečenie splnenia stanovených úloh pri vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác dopĺňa týmto centrálne zabezpečovaným materiálom civilnej ochrany:

A. Vybavenie štábu

Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Rádiostanica VKV 3 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Zdravotnícka kapsa 2 ks
Špeciálny ochranný odev vodotesný podľa počtu zaradených osôb
Intenzimeter 1 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Detektor nebezpečných látok 1 ks
Prístroj na zisťovanie meteorologickej situácie 1 ks

B. Vybavenie odbornej jednotky

1. Prieskumná jednotka

1.1. Všeobecný pozemný prieskum a pozorovanie

Špeciálny ochranný odev vodotesný podľa počtu zaradených osôb
Dýchací prístroj 3 ks
Intenzimeter 2 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Detektor nebezpečných látok 1 ks
Prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie 1 ks
Rádiostanica VKV 2 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks

1.2. Špeciálny prieskum a pozorovanie

1.2.1. Hliadka radiačného prieskumu, chemického prieskumu a pozorovania
Špeciálny ochranný odev vodotesný podľa počtu zaradených osôb
Dýchací prístroj3 ks
Intenzimeter 2 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Detektor nebezpečných látok 1 ks
Prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie 1 ks
Rádiostanica VKV 2 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
1.2.2. Mobilná skupina analytického zisťovania
Špeciálny ochranný odev plynotesný pretlakový 8 ks
Dýchací prístroj 8 ks
Prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie 1 súprava
Intenzimeter 2 ks
Rádiometer 2 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Rádiostanica VKV 2 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Rozstrekovač 1 ks
Prenosné chemické laboratórium 1 súprava
Detektor nebezpečných látok 1 ks
Roztoky a činidlá na preukazovanie nebezpečných látok podľa potreby
1.2.3. Biologický prieskum
Špeciálny ochranný odev vodotesný 6 ks
Dýchací prístroj 2 ks
Prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie 1 súprava
Intenzimeter 2 ks
Rádiometer 2 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Rádiostanica VKV 2 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Detektor nebezpečných látok 1 ks
Prenosné laboratórium 1 súprava

2. Vyslobodzovacia jednotka

Špeciálny ochranný odev vodotesný 5 až 12 ks
Zdravotnícka kapsa 2 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Ručný kriesiaci prístroj 1 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Zdravotnícke nosidlá 4 až 10 ks

3. Záchranná jednotka

Špeciálny ochranný odev vodotesný 5 až 8 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Zdravotnícka kapsa 1 ks
Zdravotnícke nosidlá 2 až 3 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Intenzimeter 1 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Ručný kriesiaci prístroj 1 súprava

4. Dekontaminačná jednotka

Špeciálny ochranný odev vodotesný 10 až 28 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Intenzimeter 2 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Rozstrekovač 1 ks
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno 5 až 12 ks
Zdravotnícka kapsa 1 ks

5. Jednotka zdravotníckej pomoci

Špeciálny ochranný odev vodotesný 4 až 22 ks
Zdravotnícka kapsa 4 až 22 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Ručný kriesiaci prístroj 1 súprava
Zdravotnícke nosidlá 2 až 11 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Ručný kriesiaci prístroj 1 súprava

6. Poriadková jednotka

Špeciálny ochranný odev vodotesný 4 až 22 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks

7. Jednotky na núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie

7.1. Jednotka na núdzové zásobovanie
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 súprava
Poľná kuchyňa s príslušenstvom 1 súprava
Zariadenia na prípravu pitnej vody 1 súprava
7.2. Jednotka na núdzové ubytovanie
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 súprava
Stan s príslušenstvom 1 súprava

8. Jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej obrany

8.1. Jednotka na obsluhu miesta na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty
Špeciálny ochranný odev vodotesný 41 až 94 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Intenzimeter 4 ks
Chemický preukazník 4 súpravy
Preukazníkové trubičky 4 súpravy na základné typy otravných látok
Rozstrekovač 8 ks
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno 5 ks
Zdravotnícka kapsa 3 ks
Zdravotnícke nosidlá 4 ks
8.2. Jednotka na obsluhu stanice na dekontamináciu odevov
Špeciálny ochranný odev vodotesný 6 až 20 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Intenzimeter 2 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Rozstrekovač 1 ks
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno 2 ks
Zdravotnícka kapsa 1 ks
8.3. Jednotka na obsluhu stanice na dekontamináciu dopravných prostriedkov
Špeciálny ochranný odev vodotesný 7 až 12 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Intenzimeter 2 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Rozstrekovač 4 ks
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno 2 ks
Zdravotnícka kapsa 1 ks
8.4. Jednotka na obsluhu stanice na vykonávanie hygienickej očisty
Špeciálny ochranný odev vodotesný 4 až 8 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Intenzimeter 2 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Rozstrekovač 1 ks
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno 1 ks
Zdravotnícka kapsa 1 ks
Zdravotnícke nosidlá 2 ks
8.5. Jednotka na obsluhu chemického laboratória civilnej ochrany
Špeciálny ochranný odev vodotesný 3 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava
Intenzimeter 1 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Prenosné chemické laboratórium 1 ks
Roztoky a činidlá na preukazovanie nebezpečných látok podľa potreby
8.6. Jednotka na obsluhu skladu materiálu civilnej ochrany
Zdravotnícka kapsa 1 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
8.7. Jednotka ochrannej stavby civilnej ochrany (resp. chráneného pracoviska)
Špeciálny ochranný odev vodotesný 6 ks
Zdravotnícka kapsa 1 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Rádiosignalizačné zariadenie na signalizovania zavalenia úkrytu 1 ks
Intenzimeter 1 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Zdravotnícke nosidlá 1 ks na 50 ukrývaných osôb
Filter jemný - prachový podľa typu zariadenia
Filter kolektívny podľa typu zariadenia
Filtračný pohlcovač podľa typu zariadenia
Pohlcovač P - 1 podľa typu zariadenia
Predfilter podľa typu zariadenia
Regeneračná patróna podľa typu zariadenia

9. Jednotka na činnsť evakuačných zariadení

9.1. Jednotka na obsluhu evakuačného zberného miesta
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Zdravotnícka kapsa 1 ks
9.2. Jednotka na obsluhu evakuačného strediska
Zdravotnícka kapsa 1 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
9.3. Jednotka v stanici nástupu evakuovaných
Zdravotnícka kapsa 1 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
9.4. Jednotka v stanici výstupu evakuovaných
Zdravotnícka kapsa 1 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
9.5. Jednotka na obsluhu regulačného stanovišťa
Zdravotnícka kapsa 1 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
9.6. Jednotka na obsluhu miesta ubytovania evakuovaných
Zdravotnícka kapsa 1 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Zdravotnícke nosidlá 2 ks
9.7. Jednotka na obsluhu kontrolného stanovišťa pri evakuácii
Špeciálny ochranný odev vodotesný 5 až 7 ks
Zdravotnícka kapsa 1 ks
Rádiostanica VKV 1 ks
Nabíjač zdrojov rádiostanice 1 ks
Intenzimeter 1 ks
Chemický preukazník 1 súprava
Preukazníkové trubičky 1 súprava na základné typy otravných látok
Prostriedky osobnej operatívnej dozimetrie 1 súprava

Príloha č. 3 k vyhláške č. 201/2002 Z. z.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

A. Živelné pohromy

1. Živelné pohromy sú najmä

1.1. povodne a záplavy,

1.2. krupobitia,

1.3. následky víchrice,

1.4. zosuvy pôdy,

1.5. snehové kalamity a lavíny,

1.6. rozsiahle námrazy,

1.7. zemetrasenia.

2. Územie postihnuté účinkami živelnej pohromy je charakterizované

2.1. postihnutím veľkého počtu osôb, ktoré sú bez prístrešia a základných životných potrieb, šokované, zranené alebo usmrtené,

2.2. zničením a poškodením budov, priemyselných objektov, mostov, narušením dopravy, zničením kultúrnych pamiatok a chránených prírodných útvarov,

2.3. miestnymi a plošnými závalmi ulíc, poškodením pozemných komunikácií,

2.4. poškodením rozvodných sietí a ich zariadení,

2.5. vznikom požiarov,

2.6. zatopením objektov a zaplavením rozsiahlych území,

2.7. postihnutím veľkého počtu zvierat, zničením a narušením porastov, lesov a pôdy,

2.8. zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,

2.9. celkovým narušením života, životného prostredia a obmedzením výroby.

B. Havárie

1. Havárie sú najmä

1.1. požiare a výbuchy,

1.2. úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, ropných produktov s nasledujúcim kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd,

1.3. poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov.

2. Územie postihnuté účinkami havárie je charakterizované

2.1. postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín,

2.2. zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení.

C. Katastrofy

1. Katastrofy sú najmä

1.1. veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok,

1.2. havárie jadrových zariadení,

1.3. porušenie vodohospodárskych diel.

2. Územie postihnuté účinkami katastrofy je charakterizované

2.1. postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín,

2.2. zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,

2.3. narušením chodu života, výroby a životného prostredia.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 201/2002 Z. z.

OBSAH ČINNOSTÍ PRI VYKONÁVANÍ ZÁCHRANNÝCH, LOKALIZAČNÝCH A LIKVIDAČNÝCH PRÁC

1. Činnosť pri záchranných prácach obsahuje najmä

1.1. včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou, ako aj pri zmenách situácie počas vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác,

1.2. vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať osoby postihnuté mimoriadnou udalosťou, vyznačiť kontaminované a životunebezpečné úseky,

1.3. vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov, úkrytov, zo zaplavených priestorov a z horiacich budov,

1.4. prívod vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch a v ochranných stavbách,

1.5. poskytnutie prostriedkov individuálnej ochrany osobám v kontaminovanom priestore a ich odsun z neho,

1.6. poskytnutie zdravotníckej pomoci zraneným osobám vrátane odsunu postihnutých osôb do zdravotníckych zariadení,

1.7. lokalizáciu a likvidáciu požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,

1.8. kontrolu kontaminovania a ožiarenia osôb, kontrolu kontaminovania územia, ovzdušia a budov,

1.9. hygienickú očistu postihnutých osôb,

1.10. dekontamináciu územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,

1.11. dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,

1.12. uzatvorenie postihnutého územia,

1.13. ochranu postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti,

1.14. odsun nezranených osôb z postihnutého územia,

1.15. núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb,

1.16. poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty.

2. Činnosť pri lokalizačných prácach obsahuje najmä

2.1. odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok,

2.2. vytváranie vodných clôn a vodných ulíc,

2.3. pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania,

2.4. lokalizovanie všetkých požiarov,

2.5. spevňovanie alebo strhávanie poškodených stavieb, budov a konštrukcií ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,

2.6. uvoľňovanie zahataných vodných tokov,

2.7. uvoľňovanie určených cestných komunikácií a železničných tratí, vytvorenie priechodov a prejazdov,

2.8. čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú záchranné práce,

2.9. zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách.

3. Činnosť pri likvidačných prácach obsahuje najmä

3.1. likvidáciu všetkých požiarov,

3.2. uvoľňovanie dôležitých pozemných komunikácií a železničných tratí, vytvorenie brodov a obchádzok,

3.3. odstraňovanie porúch na rozvodných sieťach a zariadeniach,

3.4. identifikáciu, odsun a pochovávanie usmrtených osôb,

3.5. ošetrovanie a usmrcovanie postihnutých zvierat a ekologickú likvidáciu postihnutých a uhynutých zvierat,

3.6. dekontamináciu územia, vodných zdrojov, budov, dopravných prostriedkov, techniky a odevov,

3.7. dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu územia, vodných zdrojov, budov, dopravných prostriedkov, techniky a odevov,

3.8. zneškodňovanie a odstraňovanie nevybuchnutých ničivých prostriedkov po ozbrojenom konflikte,

3.9. asanovanie alebo zabezpečovanie poškodených stavieb, budov a konštrukcií proti zrúteniu,

3.10. odstraňovanie naplavenín po záplavách a po rozrušení vodohospodárskych diel,

3.11. uskladňovanie, odsun a likvidáciu kontaminovaného materiálu a ekologickú asanáciu zvyškov nebezpečných látok.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 201/2002 Z. z.

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY A CHARAKTER ZÁCHRANNÝCH, LOKALIZAČNÝCH A LIKVIDAČNÝCH PRÁC PRI OZBROJENÝCH KONFLIKTOCH

Priestor napadnutia pri ozbrojených konfliktoch (ďalej len „priestor napadnutia“) je územie postihnuté účinkami rôznych druhov zbraní a prostriedkov ničenia.

1. V závislosti od druhu použitej zbrane alebo prostriedku môže vzniknúť priestor napadnutia

1.1. konvenčnými zbraňami,

1.2. chemickými zbraňami,

1.3. biologickými zbraňami,

1.4. jadrovými zbraňami,

1.5. neutrónovými zbraňami.

2. Priestor napadnutia je charakterizovaný

2.1. hromadným zasiahnutím osôb (ranení, šokovaní, bez prístrešia, mŕtvi),

2.2. hromadným zasiahnutím zvierat (ranené, uhynuté),

2.3. rozrušením obytných budov, hospodárskych, priemyselných a vojenských objektov,

2.4. poškodením a zavalením chránených pracovísk a ochranných stavieb,

2.5. závalmi ulíc, poškodením komunikácií a celkovým narušením dopravy,

2.6. požiarmi všetkého druhu,

2.7. poškodením rozvodných sietí,

2.8. kontaminovaním terénu, pozemných komunikácií, stavieb, potravín, zdrojov vody a ovzdušia,

2.9. zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,

2.10. rádioaktívnym kontaminovaním osôb, zvierat, techniky a podobne,

2.11. narušením života, výroby a životného prostredia.

3. Záchranné, lokalizačné a likvidačné práce v priestore napadnutia sú zamerané najmä na

3.1. včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených účinkami použitých zbraní a prostriedkov ničenia,

3.2. prieskum a pozorovanie v priestore napadnutia s cieľom vyhľadať postihnuté osoby a vyznačiť kontaminované a ohrozené úseky,

3.3. vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov a z ochranných stavieb,

3.4. vyslobodzovanie postihnutých osôb zo zatopených objektov, zaplavených priestorov a z horiacich budov,

3.5. poskytnutie zdravotníckej pomoci vrátane podania rádioprotektívnych látok ožiareným osobám a na odsun ranených do zdravotníckych zariadení,

3.6. lokalizáciu a likvidáciu požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,

3.7. kontrolu ožiarenia a kontaminovania osôb, územia, ovzdušia a budov,

3.8. hygienickú očistu postihnutých osôb,

3.9. dezaktiváciu, špeciálnu očistu, dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu územia a priestorov, dopravných prostriedkov a pozemných komunikácií,

3.10. uzatvorenie priestoru napadnutia,

3.11. odsun osôb z priestoru napadnutia,

3.12. práce a opatrenia na zamedzenie zrútenia poškodených budov ohrozujúcich život obyvateľov a nasadených síl a prostriedkov,

3.13. núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie postihnutého obyvateľstva,

3.14. vyhľadávanie, zhromažďovanie, identifikáciu a pochovávanie usmrtených osôb,

3.15. veterinárnu pomoc zasiahnutým zvieratám a na veterinárnu očistu,

3.16. likvidáciu uhynutých zvierat.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

2) § 3 ods. 6 až 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

3) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

4) Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.

5) § 15 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

6) Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z.

7) § 6 zákona č. 351/1997 Z. z. branný zákon.

8) § 3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

9) § 3 ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

10) § 13, 14 a 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

11) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

12) Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečení evakuácie v znení neskorších predpisov.

13) § 15 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

14) § 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15) § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

16) Napríklad § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

17) § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

18) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z.

1) Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z.