Nariadenie vlády č. 519/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Čiastka 200/2006
Platnosť od 23.09.2006
Účinnosť od 01.01.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 Aktuálne znenie