Nariadenie vlády č. 141/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel

Čiastka 55/2006
Platnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

141

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s najmenej štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na vonkajšie výčnelky.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vonkajšie spätné zrkadlá alebo na guľu spájacieho zariadenia.

(3) Účelom tohto nariadenia vlády je znížiť riziko alebo závažnosť zranenia osoby pri náraze karosérie alebo pri kĺzaní tela po karosérii v prípade kolízie; to platí, keď vozidlo stojí, aj keď je vozidlo v pohybe.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) typom vozidla vzhľadom na jeho vonkajšie výčnelky kategória vozidiel, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:

1. tvar vonkajšieho povrchu alebo

2. materiály vonkajšieho povrchu,

b) vonkajším povrchom vonkajšok vozidla vrátane kapoty, veka batožinového priestoru, dverí, blatníkov, strechy, zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu a viditeľných výstužných komponentov,

c) nosičom nosič batožiny alebo nosič lyží,

d) anténou rádiová prijímacia anténa alebo rádiová vysielacia anténa.

§ 3

Vonkajšie výčnelky vozidla musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2, 2.3, 3, 4 a 8 a v prílohe II smernice Rady 74/483/EHS zo 17. septembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o vonkajších výčnelkoch motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie výčnelky predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:

a) fotografie prednej, zadnej časti a bočných častí vozidla zhotovené pod uhlom 30o až 45o k vertikálnej pozdĺžnej rovine vozidla,

b) výkresy nárazníkov,

c) výkresy špecifických vonkajších výčnelkov, ak je to vhodné,

d) výkresy niektorých rezov vonkajšieho povrchu záhybov na paneloch karosérie, ak je to potrebné.

(3) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo zástupca výrobcu poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“); na vyžiadanie predloží technickej službe aj špecifické komponenty alebo vzorky použitých materiálov.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie výčnelky sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad3) vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na vonkajšie výčnelky podľa vzoru ustanoveného v prílohe III smernice.

(6) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky4) pre typ nosiča alebo pre typ antény predkladá výrobca vozidla alebo výrobca nosiča alebo antény, alebo ich zástupcovia.

(7) Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 sú:

a) dokumenty špecifikujúce technické charakteristiky nosiča alebo antény v troch vyhotoveniach a návod na montáž dodané s každým predaným nosičom alebo anténou,

b) vzorka typu nosiča alebo vzorka typu antény zreteľne a nezmazateľne označené značkou podľa osobitného predpisu;5) technická služba môže podľa potreby požadovať ďalšiu vzorku,

c) vypracované opatrenia pre nosiče na následné dodatočné uvedenie čísla typového schválenia ES.

(8) Udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ nosiča alebo antény sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(9) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ nosiča alebo antény podľa vzoru ustanoveného v prílohe IV smernice.

(10) Ak je v žiadosti podľa odseku 1 odkaz na osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ nosiča alebo antény uvedené v odseku 9, rozsah testu vozidla sa obmedzí len na vonkajšie výčnelky; v tomto prípade sa k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na vonkajšie výčnelky priloží kópia osvedčenia o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky.

(11) O každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v § 2 písm. a) je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu vozidla a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky nie sú splnené, vozidlo neschváli.6)

(12) Na overenie zhody výroby so schváleným typom štátny dopravný úrad alebo v jeho mene technická služba vykonávajú náhodné kontroly vyrábaných vozidiel.

(13) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúce sa na vonkajšie výčnelky a na typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky8) pre typ nosiča alebo antény.

§ 5

Príslušný štátny orgán9) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na vonkajšie výčnelky, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie typu nosiča alebo antény na trh alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 5a

Nesplnenie technických požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády je od 4. apríla 2009 dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie výčnelky.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 141/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 74/483/EHS zo 17. septembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o vonkajších výčnelkoch motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice Komisie 79/488/EHS z 18. apríla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.), smernice Rady 87/354/EHS z 25. júna 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Komisie 2007/15/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 74/483/EHS o vonkajších výčnelkoch motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 75, 15. 3. 2007).

4. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 7 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

6) § 9 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.