Rozhodnutie č. 324/2005 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 137/2005
Platnosť od 22.07.2005

324

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 12. júla 2005

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 22. októbra 2005;

b) podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/2005 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 22. októbra 2005

Obec Volí sa Okres Kraj
Janíky poslanci Dunajská Streda Trnavský kraj
Prievaly starosta Senica
Trnovec starosta Skalica
Livina poslanec Partizánske Trenčiansky kraj
Čakaj ovce starosta Nitra Nitriansky kraj
Valaská Dubová starosta Ružomberok Žilinský kraj
Motyčky starosta Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Ploské poslanec Revúca
Rákoš starosta
Bzovská Lehôtka starosta Zvolen
Bartošovce starosta Bardejov Prešovský kraj
Plavnica starosta Stará Ľubovňa
Hanušovce nad Topľou primátor Vranov nad Topľou
Bidovce starosta Košice-okolie Košický kraj
Medzev primátor
Horovce starosta Michalovce

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu

Národnej rady Slovenskej republiky

č. 324/2005 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 22. októbra 2005

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce (mesta) ku
dňu vyhlásenia volieb
obec
(mesto)
29. 7.2005
65 dní 9-3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslan-
cov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do
obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
18. 8. 2005
55 dní 16-2
21 - 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí
kandidáti
28. 8. 2005
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradní-
ka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do
obecného zastupiteľstva
politické strany 28. 8. 2005
50 dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej (mest-
skej) volebnej komisie
miestna
(mestská)
volebná komisia
2. 9. 2005
45 dní 17-2
22-2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obec-
ného zastupiteľstva a na starostu obce (primá-
tora)
miestna
(mestská)
volebná komisia
7. 9. 2005
40 dní 10-2 Utvorenie volebných okrskov a určenie voleb-
ných miestností
starosta obce
(primátor)
12. 9. 2005
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandi-
dátov
miestna
(mestská)
volebná komisia
17. 9. 2005
30 dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej vo-
lebnej komisie
obvodná volebná
komisia
22. 9. 2005
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voli-
čov a o čase a mieste konania volieb
obec
(mesto)
27. 9. 2005
20 dní 15- 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradní-
ka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do
obecného zastupiteľstva
politické strany 2. 10. 2005
17 dní 30- 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a
nezávislí kandidáti
5. 10. 2005
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej vo-
lebnej komisie
okrsková volebná
komisia
7. 10. 2005
48 hodín 30-3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a
nezávislí kandidáti
20. 10. 2005
26-1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
22.10. 2005