Zákon č. 305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 132/2005
Platnosť od 14.07.2005
Účinnosť od 20.07.2015 do31.12.2015
Redakčná poznámka

okrem § 88 a 89, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006