Uznesenie č. 297/2005 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 2005 vo veci pozastavenia účinnosti čl. I § 49 ods. 1 prvej vety zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 128/2005
Platnosť od 02.07.2005
Účinnosť od 02.07.2005