Čiastka č. 65/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 20.04.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
148/2005 Z. z. Zákon o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej 01.06.2005
149/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov 20.04.2005
150/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 93/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyberaní úhrady za používanie verejných prístavov plavidlami a určenie jej výšky 01.05.2005
151/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike 01.05.2005
152/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa 01.05.2005
153/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky