Vyhláška č. 681/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá posudzovania trhovej praxe

Čiastka 285/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 Aktuálne znenie