Nariadenie vlády č. 625/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat v znení nariadenia vlády č. 484/2003 Z. z.

Čiastka 267/2004
Platnosť od 26.11.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.12.2004 do31.12.2008
Zrušený 609/2008 Z. z.

OBSAH

625

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. novembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat v znení nariadenia vlády č. 484/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 25 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat v znení nariadenia vlády č. 484/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „č. 1“.

2. § 3 a 4 znejú:

㤠3

Zakazuje sa uvádzať na trh4) látky uvedené

a) v prílohe č. 2 v skupine A určené na podávanie zvieratám všetkých druhov,

b) v prílohe č. 2 v skupine B určené na podávanie zvieratám, ktorých mäso a výrobky sú určené na ľudskú spotrebu, na iný účel, ako je uvedený v § 5 ods. 3 a § 6a.

§ 4

Zakazuje sa, ak ide o látky uvedené v prílohe č. 2, a dočasne sa zakazuje, ak ide o látky uvedené v prílohe č. 3,

a) podávať tieto látky hospodárskym zvieratám alebo zvieratám z akvakultúry,

b) držať zvieratá uvedené v písmene a) na farmách okrem tých, ktoré sú pod úradnou kontrolou, a uvádzať na trh alebo zabíjať hospodárske zvieratá na ľudskú spotrebu, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohách č. 2 a 3 alebo v ktorých bola dokázaná prítomnosť takýchto látok, len ak je dokázané, že zvieratá boli ošetrené podľa § 5, 6 alebo § 6a,

c) uvádzať na trh zvieratá z akvakultúry a spracované produkty získané z takých zvierat, ktorým boli podávané látky uvedené v prílohách č. 2 a 3, na ľudskú spotrebu,

d) uvádzať na trh mäso zo zvierat uvedených v písmene b),

e) spracúvať mäso uvedené v písmene d).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.“.

3. V § 5 ods. 1 sa slová „§ 3 a § 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „prílohách č. 2 a 3“ a vypúšťajú sa slová „17-beta-estradiol,“.

4. V § 5 ods. 7 sa odkaz 4 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 7a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) Zákon č. 488/2002 Z. z.“.

5. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Zákaz podávania látok uvedených v § 4 písm. a) neplatí, ak sa hospodárskemu zvieraťu z dôvodov zootechnického ošetrenia podáva veterinárny liek s estrogénnym účinkom s výnimkou 17-beta-estradiolu a jeho esterových derivátov, s androgénnym alebo gestagénnym účinkom, povolený podľa osobitného predpisu.2)“.

6. V § 6 ods. 6 sa odkaz 4 nad slovom „predpise“ nahrádza odkazom 7a.

7. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(1) Podávanie veterinárnych liekov obsahujúcich 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty je povolené hospodárskym zvieratám podľa osobitného predpisu2) na

a) ošetrenie macerácie alebo mumifikácie plodu, ak ide o hovädzí dobytok, alebo

b) ošetrenie pyometry, ak ide o hovädzí dobytok.

Ustanovenia § 3 a 12a nie sú dotknuté.

(2) Podávanie veterinárnych liekov obsahujúcich 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty je povolené hospodárskym zvieratám podľa osobitného predpisu2) pri vyvolávaní estrálneho cyklu, ak ide o hovädzí dobytok, kone, ovce alebo kozy do 14. októbra 2006. Ustanovenie § 3 nie je dotknuté.

(3) Ošetrenie podľa odsekov 1 a 2 musí vykonávať veterinárny lekár, ak ide o hospodárske zvieratá, ktoré sú jednoducho identifikovateľné. Toto ošetrenie musí byť zaregistrované veterinárnym lekárom zodpovedným za ošetrenie zvieraťa, ktorý je povinný zaznamenať do registra podľa osobitného predpisu7b) tieto údaje:

a) druh podaného lieku,

b) druh ošetrenia zvieraťa,

c) dátum ošetrenia zvieraťa,

d) identifikáciu ošetreného zvieraťa,

e) dátum uplynutia ochrannej lehoty.

(4) Register podľa odseku 3 musí byť na požiadanie prístupný príslušnému orgánu.7c)

(5) Chovateľom dobytka sa zakazuje držať na farmách veterinárne lieky obsahujúce 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7b a 7c znejú:

7b) § 57 ods. 3 zákona č.140/1998 Z. z.

7c) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.“.

8. V § 7 ods. 1 sa slová „§ 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 až 6a“.

9. V § 8 ods. 1 sa slová „§ 5 alebo § 6“ nahrádzajú slovami „§ 5, 6 alebo § 6a“ a odkaz 5 nad slovom „trh“ sa nahrádza odkazom 4.

10. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 5 alebo § 6“ nahrádzajú slovami „§ 5, 6 alebo § 6a“.

11. V § 8 ods. 3 sa odkaz 5 nad slovom „trh“ nahrádza odkazom 4.

12. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Dovážať, vyrábať, skladovať, distribuovať, predávať a používať látky uvedené v prílohách č. 2 a 3 môžu len osoby, ktoré majú na to osobitné oprávnenie podľa osobitných predpisov.9)“.

13. V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 3“ nahrádzajú slovami „§ 3 a 4“.

14. V § 9 ods. 2 písm. d) sa slová „ § 5 alebo § 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 až 6a“.

15. V § 9 ods. 4 sa odkaz 4 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 7a.

16. V § 12 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „podľa § 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „uvedené v prílohe č. 2 skupine A“.

17. V § 12 ods. 2 písm. a) druhý bod znie:

2. boli podané látky alebo ich lieky uvedené v prílohe č. 2 skupine B a v prílohe č. 3, ak tieto látky alebo lieky neboli podané v súlade s § 5, 6, 6a a 8 a ak neboli dodržané určené ochranné lehoty v súlade s odporúčaniami medzinárodných organizácií,“.

18. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a

Na hospodárske zvieratá, ktorým bol podávaný 17-beta-estradiol alebo jeho esterové deriváty na účely liečebného ošetrenia alebo zootechnického ošetrenia pred 14. októbrom 2004, sa vzťahujú rovnaké ustanovenia ako na látky povolené podľa § 5 ods. 1 na účely liečebného ošetrenia a podľa § 6 na účely zootechnického ošetrenia.“.

19. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1.

Názov prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie“, slová v zátvorke „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ sa nahrádzajú slovami „Ú. v. ES“, na konci sa vypúšťa bodka a vkladajú sa slová „v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/74/ES (Ú. v. EÚ L 262, 14. 10. 2003).“

20. Za prílohu č. 1 sa dopĺňa príloha č. 2 a príloha č. 3, ktoré znejú:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 319/2003 Z. z.

Zoznam zakázaných látok

Skupina A

1. tyreostatické látky

2. stilbény, stilbénové deriváty, ich soli a estery

Skupina B

1. 17-beta-estradiol a jeho esterové deriváty

2. beta-agonistické látky

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 319/2003 Z. z.

Zoznam dočasne zakázaných látok

Látky s estrogénnym účinkom s výnimkou 17-beta-estradiolu a jeho esterových derivátov, s androgénnym a gestagénnym účinkom.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.