Vyhláška č. 567/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne

(v znení č. 665/2006 Z. z.)

Čiastka 240/2004
Platnosť od 28.10.2004 do31.03.2008
Účinnosť od 31.12.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

OBSAH