52

ROZHODNUTIE

prezidenta Slovenskej republiky

zo 4. februára 2004

o vyhlásení referenda

Čl. I

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda na základe petície občanov prijatej 13. januára 2004 vyhlasujem

referendum,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú

o otázke:

„Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?“.

Čl. II

Referendum o otázke uvedenej v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 3. apríla 2004.

Čl. III

(1) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, obvodné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria1) do 32 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 39 dní,2) prvé zasadanie obvodnej komisie pre referendum zvolá prednosta obvodného úradu do 39 dní3) a zvolanie prvého zasadania okrskovej komisie pre referendum zabezpečí starosta do 39 dní4) od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rudolf Schuster v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 515/2003 Z. z.

2) § 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.

3) § 13 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. v znení zákona č. 515/2003 Z. z.

4) § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.