Oznámenie č. 477/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb

Čiastka 202/2004
Platnosť od 26.08.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

477

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods.1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.

výnos z 3. augusta 2004 č. 1657/2004-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb.

Výnosom sa ustanovuje poskytovanie dotácií v stanovených oblastiach určeným subjektom a určuje sa termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 21/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.