Oznámenie č. 477/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb

Čiastka 202/2004
Platnosť od 26.08.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.