Oznámenie č. 394/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní

Čiastka 170/2004
Platnosť od 09.07.2004
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 9. júla 2004.