Vyhláška č. 389/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 558/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

(v znení č. r1/c203/2004 Z. z.)

Čiastka 167/2004
Platnosť od 09.07.2004 do31.12.2004
Účinnosť od 15.07.2004 do31.12.2004
Zrušený 734/2004 Z. z.

OBSAH

389

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 1. júla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 558/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z. a zákona č. 524/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 558/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Začiatok úseku cesty I. triedy, ktorý možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t len po zaplatení úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Cesta I. triedy" (D 44b) a dodatkovou tabuľkou s nápisom „S úhradou nad 3,5 t, With Payment over 3,5 t, Vignettenpflicht über 3,5 t". Koniec takéhoto úseku sa označuje dopravnou značkou „Cesta I. triedy" (D 44b) a dodatkovou tabuľkou s nápisom „S úhradou nad 3,5 t, With Payment over 3,5 t, Vignettenpflicht über 3,5 t" prečiarknutou červenou čiarou.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Vzor dodatkových tabuliek podľa odseku 3 je uvedený v prílohe č. 4.“.

3. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 558/2003 Z. z.

Vzor dodatkových tabuliek

začiatok úseku

obrázok 01

koniec úseku

obrázok 02


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2004.


Pavol Prokopovič v. r.