Vyhláška č. 361/2004 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Čiastka 151/2004
Platnosť od 18.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2004 Aktuálne znenie