Vyhláška č. 353/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov

Čiastka 149/2004
Platnosť od 17.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

353

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zo 14. júna 2004,

ktorou sa ustanovujú kritériá na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 6 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Objekty obrannej infraštruktúry (ďalej len „objekt“) sa zaraďujú do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov podľa všeobecných kritérií a podľa osobitných kritérií.

§ 2

(1) Objekty sa do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov zaraďujú najmä podľa

a) významu pre

1. obranu štátu,

2. činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“),

3. chod hospodárstva Slovenskej republiky,

b) časovej a finančnej náročnosti zabezpečenia ich výstavby alebo obnovy pri ich poškodení alebo zničení,

c) ich rozmiestnenia na území Slovenskej republiky s prihliadnutím na plány použitia ozbrojených síl.1)

(2) Pri zaraďovaní objektov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov (ďalej len „vybraný objekt“) sa posudzuje pozemok, pozemná stavba alebo inžinierska stavba a s nimi súvisiace pozemky podľa ich skutočného stavu.

§ 3

(1) Do kategórie objektov osobitnej dôležitosti sa zaraďujú vybrané objekty, ktoré v čase vojny alebo vojnového stavu2) majú strategický význam pre zabezpečenie obrany štátu.

(2) Do kategórie objektov osobitnej dôležitosti sa zaraďujú vybrané objekty z hľadiska

a) nenahraditeľnosti pre zabezpečenie obrany štátu v čase vojny alebo vojnového stavu,

b) negatívneho dosahu na zabezpečenie obrany štátu pri ich poškodení alebo zničení,

c) strategického významu pre

1. riadenie obrany Slovenskej republiky,

2. velenie ozbrojeným silám,

d) zabezpečenia

1. výroby, uskladnenia a odberu životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov potrebných na zabezpečenie obrany štátu,

2. leteckej dopravy,

3. výroby energií, prepravy strategických surovín a prenosu údajov potrebných na zabezpečenie obrany štátu.

§ 4

(1) Do kategórie ďalších dôležitých objektov sa zaraďujú vybrané objekty, ktoré v čase vojny alebo vojnového stavu majú význam z hľadiska

a) zabezpečenia

1. činnosti ozbrojených síl,

2. chodu hospodárstva Slovenskej republiky,

3. výroby, uskladnenia a odberu životne dôležitých výrobkov, životne dôležitých tovarov a poskytovania služieb pre činnosť ozbrojených síl,

4. prepravy na pozemných komunikáciách a železničných tratiach,

5. výroby energií a ich rozvodu a prepravy strategických surovín,

6. prenosu údajov potrebných pre ozbrojené sily,

7. plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie,3)

8. pitnej vody a jej rozvodu,

9. úloh, ktoré vyplývajú pre Slovenskú republiku zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a z medzinárodných zmlúv vojenskej povahy,

10. výroby alebo uskladnenia komodít na území Slovenskej republiky, ak ich výroba alebo uskladnenie nie je zabezpečené iným spôsobom,

b) následkov ich zničenia na objekty osobitnej dôležitosti.

(2) Do kategórie ďalších dôležitých objektov sa zaraďujú aj vybrané objekty, v ktorých subjekty hospodárskej mobilizácie produkujú životne dôležité výrobky alebo životne dôležité tovary zabezpečujúce požiadavky ozbrojených síl na dopĺňanie strát a spotreby v čase vojny alebo vojnového stavu.4)


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


Juraj Liška v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.

2) Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

3) Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z.

4) § 11 zákona č. 414/2002 Z. z.