Opatrenie č. 276/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 113/2004
Platnosť od 30.04.2004 do12.03.2009
Účinnosť od 01.05.2004 do12.03.2009
Zrušený 89/2009 Z. z.

276

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. apríla 2004,

ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ustanovuje:


§ 1

Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


v z. Vladimil Podstránsky v. r.


Príloha k opatreniu č. 276/2004 Z. z.

Príloha 01